Registratie van Zeeuwse Schatten Steunfonds Zeeuwse Musea maakt 'De Kunst van het Bewaren' mogelijk schilderijen in Zierikzee, Goes en Hulst gerestaureerd archeologieerfgoededucatiegeschiedbeoefeningmonumentenwachtmonumentenzorgM U S EAstreektalen Oude registrarie Tijdens de minibeurs 'Zeeuwse Schatten goed bewaard' werd ook een nieuwe versie van het digitale registratie programma Pandora (2.0) gepresenteerd. Deze software is speciaal ontwikkeld voor de kleinere Zeeuwse musea en biedt de mogelijkheid om collecties eenvoudig en snel digitaal te registreren. In 2003 werd in opdracht van de SCEZ door bureau Bilan (onderdeel van Fontys Hogescholen in Tilburg) een onderzoek verricht naar de collectieregistratie van Zeeuwse musea en museale instellingen. Aan het onderzoek deden in totaal 33 musea mee. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het rapport De doos van Pandora - Zeeland. De Collectie Zeeland, voor zover aanwezig in de Zeeuwse musea, kon op grond van het onderhavige onderzoek (met zekere slag om de arm) door Bilan wor den begroot op iets minder dan 120.000 voorwerpen. Daarvan was in 2003 slechts een bescheiden deel - 30,3% - volledig geregistreerd. Ook werd navraag gedaan naar de indeling in kerncollectie en deelcollecties. Slechts 18 instellingen hanteerden in 2003 hierin een onderscheid. De cijfers dienden dus bij benadering te worden vastgesteld. Van de 118.000 geschatte voorwerpen zouden er naar schatting 49.495 tot een kerncollectie behoren en 39.500 tot deelcollecties. In 2003 gaf 27% van de musea aan nog niet te beschikken over computerfaciliteiten bij de registratie van de collectie. Daar waar wél gebruik gemaakt werd van een computer, was dat veelal in 'stand- alone'-opstelling. Slechts 3 van de 24 'gecomputeriseerde' musea gebruikten de computer in een netwerkomgeving. Als alternatief voor de veelal kostbare landelijk ontwikkelde softwarepakketten werd daarom in 2003 Pandora op de Zeeuwse museummarkt geïntroduceerd. Zo'n 15 musea werken er inmiddels mee. In oktober 2004 werd in Zeeland gestart met het Museum Inventarisatie Project (een eerste verslag van MusIP was te lezen in de vorige Zeeuws Erfgoed). Sindsdien worden van alle musea, aangesloten bij de Vereniging van Zeeuwse Musea, de collecties op deelni- veau geïnventariseerd. Hoewel MusIP in Zeeland pas in december 2005 wordt voltooid, is getracht een vergelij king te maken tussen de gegevens van het onderzoek van Bilan uit 2003 en de (voorlopige) resultaten van MusIP Zeeland. Hieruit mag worden vastgesteld dat het totaal van de Collectie Zeeland inderdaad tussen 100.000 en 120.000 voorwerpen ligt (MusIP komt voorlopig uit op 107.500). Geen direct doel van MusIP, maar in Zeeland dit jaar toch nader onderzocht, is de hoeveelheid voorwerpen die is geregistreerd in programma's die van de standaard Extensible Markup Language (XML) gebruik maken. XML is een 'programmeertaal' om in documenten gestructureerde informatie (bijv. woorden, cijfers of plaatjes) te identificeren. Database uit deze programma's moet uitwisselbaar zijn. Binnen de in MusIP onderzochte collectieregistraties betreft het de programma's Adlib Museum en Pandora. Dan blijkt dat van de 107.500 voorwerpen er 64.500 in uitwisselbare registratie programma's ontsloten zijn. In het kader van het nieuwe provinciale museumbeleid wordt momenteel nader onderzocht in hoeverre het mogelijk is de 43.000 voorwerpen uit de Collectie Zeeland die nog niet zijn ontsloten (omdat ze niet, ofwel handmatig, ofwel in een niet-uitwisselbaar programma zijn geregistreerd), versneld te registreren. Hiervoor is door de SCEZ het project 'Van Collectie naar Object' geïntroduceerd. We hopen u hier- oiErge Zte :-,f De Stichting Steunfonds voor de Zeeuwse Musea leverde ook in 2005 weer financiële bijdragen aan enkele behoudstaken van Zeeuwse musea. Zo werd ondersteuning verleend aan de restauratie van het zeventiende-eeuwse schilderij 'Gezicht op Zierikzee' (schilder anoniem) uit de collectie van het Stadhuismuseum Zierikzee (€3.000). Ook werd bijgedragen in de restauratie van vier midden negen- Kaartenbak met registratiekaarten: het oude registratiesysteem. tiende-eeuwse schilderijen van Goese stadspoorten van Gerard Braam en van het begin achttiende-eeuwse schilderij 'Sint-Joris en de draak' van W.G. Rotte, alle uit de collectie van het Historisch Museum De Bevelanden in Goes (€2.000) en de restauratie van het zeventiende-eeuwse 'Portret van een Man' van Cornelis de Vos uit de collectie van het Streekmuseum De Vier Ambachten in Hulst (€1.950). De gerestaureerde voorwerpen hebben inmiddels weer hun vaste plek in de betreffende musea ingenomen en zijn weer voor jaren goed geconserveerd. Dat is de kunst! Voor het jaar 2006 staat een Zeeuwsbreed restauratie project op stapel, onder de titel 'Zeeuws In veel waardevolle houten voorwerpen uit de 'Collectie Zeeland' heeft de houtworm vernietigend werk verricht. Voor toekomstig behoud van deze voor werpen is restauratie op korte termijn noodzakelijk. Het steunfonds zal voor dit grootschalig project samen werking aangaan met het Zeeuwse bedrijfsleven. Cultuurfondsen als het Steunfonds voor de Zeeuwse Musea zijn afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven en subsidies van overheden. Particuliere donateurs betalen jaarlijks minimaal €15, bedrijven minimaal €125 en gemeenten €250. Naast de Nieuwsbrief ontvangen donateurs ook uitnodigingen voor donateurdagen en andere speciale activiteiten. Fysiek nummeren van objecten. Registratie in het geautomatiseerde registratiep rogra m ma Adlib met de oude registra- tiekaart bij de hand (foto 's Stadhuismuseum Zierikzee). Zeeuws Erfgoed 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 20