y Over het algemeen zijn katholieke kerken slechter onderhouden dan protestantse kerken bestuur, beheer, onderhoud, organisatie, maar ook voor zaken met betrekking tot liturgie, diaconie en catechese. Zonder vrijwilligers komt het voortbestaan van de geloofsgemeenschap in gevaar. Met name in de katholieke kerk worden er projecten georganiseerd die de vitali teit van de geloofs-gemeenschap via de vrijwilligers proberen te versterken. Een hier aan gerelateerd aspect is het draag vlak in de samenleving. Niet alleen draagvlak in de eigen geloofsgemeen schap is van belang, maar ook het draag vlak bij de bevolking, het lokale bestuur en het bedrijfsleven. Ook het toerisme kan extra draagvlak creëren, zowel vanwege de gelovigen onder hen als de potentiële (betalende) bezoekers voor culturele manifestaties die in het kerkgebouw georganiseerd kunnen worden. Uit de casus van Hoofdplaat bleek dat een kerk die op weinig draag vlak kan rekenen het moeilijker heeft dan kerken die daar wel over beschikken, zoals de vele rooms-katholieke dorpsker ken in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. In Oost-Zeeuws-Vlaanderen proberen veel rooms-katholieke geloofsgemeen schappen zo goed en zo kwaad als het kan, op basis van vitaliteit en draagvlak, de problemen zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Desalniettemin is verdergaande samenwerking noodzakelijk vanwege het tekort aan pastores en andere problemen. Een eventuele fusie of sluiting van kerken dient zoveel mogelijk 'van onderaf genomen te worden. Een belangrijk punt voor het wel of niet onttrekken van een kerk aan de eredienst is de eventuele beschikbaarheid van een lokaal alternatief. In dat geval kan de vraag worden gesteld of het wel verstandig is veel in een(kerk)gebouw te investeren; de geloofs-gemeenschap wordt daar niet altijd beter van. Er zijn voorbeelden bekend van kerken waar zo zeer werd ingezet op restauratie, dat de hele kerkelijke organisatie uit het oog dreigde te worden verloren. Onderhoud en bouwtechnische staat Kerken zijn complexe en lastige gebouwen om te onderhouden. Regelmatige bouwkundige inspectie door bijvoorbeeld de monumentenwacht is een vereiste om een goed beeld te krijgen van de noodzakelijke onderhoudswerkzaam heden. Onderhoudsachterstanden accumuleren snel en gevolgschade heeft vaak grote financiële consequenties. Over het algemeen zijn katholieke kerken slechter onderhouden dan protestantse kerken. Regionaal gezien doen de grootste problemen zich voor in Zeeuws- Vlaanderen. De onderhoudssituatie aldaar is te kwalificeren als zeer zorgelijk. Het onderhoud van de kerken op Zuid- Beveland lijkt redelijk, maar kan beter. Op Walcheren en Schouwen-Duiveland zijn de kerken over het algemeen goed onderhouden. Om de stijgende onderhoudskosten het hoofd te bieden, hebben kerkgenoot- schappenverschillende opties. Ze kunnen nevenactiviteiten organiseren als lezingen, tentoon-stellingen en concerten; ook kan het kerkgebouw ter beschikking worden gesteld voor borrels, presentaties en sym posia. Voorts bestaan er mogelijkheden inkomsten te verwerven met de toren (zendinstallatie) en een begraafplaats (normale bedrijfseconomische exploitatie). Het kan een overweging zijn het eigendom van de kerk over te dragen aan een exploitatiestichting die de instandhouding van de kerk op lange termijn zou moeten kunnen garanderen. Diverse kerken in Zeeland hebben voor deze eigendomsvariant gekozen. Meer drastische oplossingen om inkomsten te verwerven is het permanent toelaten van een andere functie in de kerk, waardoor de vaste kosten gedeeld kunnen worden. Een voorbeeld is het toelaten van een bankfiliaal of een VVV-kantoor in een deel van de kerk. Eventueel kunnen kerkgenootschappen een samenwerking aangaan, met als doel het gezamenlijke Interieur van de RKHeilige Maria Hemelvaartkerk te Graauw: in 1915 hebben Belgische vluchtelingen vanwege de Eerste Wereldoorlog) deze schilderingen in art nouveau-stijl aangebracht. gebruik van een kerkgebouw. De nieuwe instandhoudingsregeling BRIM (zie artikel verderop: 'Nieuwe regeling.heeft grote gevolgen voor kerken. Deze kampen in sommige geval len met restauratieachterstanden waarin de nieuwe regeling niet meer voorziet. Hier moeten oplossingen voor worden gezocht. Hergebruik, herbestemming of sloop Als een kerk dan toch aan de eredienst ontrokken wordt en leeg komt te staan, Het monumentale exterieur met expressionisti sche art déco-vormen van de RK kerk Heilige Teresia van het Kindje Jezus te Heikant. Helaas verkeert de kerk in grote problemen (bron: Manifestatie Monument in Gevaar, Nationaal Contact Monumenten). Zeeuws Erfgoed 14

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 38