Erfgoed Allerlei Nu ook subsidie voor 'groene' monumenten Meer subsidie voor rijksmonumenten PUBLICATIES Staatssecretaris Van Bijsterveldt maakt het eigenaren van zogeheten 'groene' monumenten mogelijk subsidie te krijgen voor de instand houding van hun bezit. Het is voor het eerst dat er geld beschikbaar komt voor tuinen en parken van monumentale buitenplaatsen, villa's en kloosters, en voor stadsparken en begraafplaatsen. Om de groene monumenten ook onder de bestaande instandhoudingsregeling te laten vallen, voegt Van Bijsterveldt 4 miljoen euro toe aan deze pot. Het extra geld komt bovenop de 47 miljoen euro die al beschikbaar was. Tot dusver was dit geld alleen voor 'rode' - gebouwde - monumenten. Het nieuwe bedrag - 51 miljoen - wordt verdeeld op volgorde van binnen komst van de aanvragen: wie het eerst komt, het eerst maalt. Eigenaren van groene monumenten die ook in aanmerking willen komen voor een subsidie moeten bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een instandhoudingsplan voor zes jaar indienen. Via de website van de rijksdienst (www.cultureelerfgoed.nl) is een voorbeeld van een dergelijk instandhoudingsplan te downloaden. Eigenaren kunnen 40 tot 60% van de kosten vergoed krijgen, voor het overige draaien ze zelf op. Aanvragen kunnen vanaf 1 april worden ingediend met het aanvraagformulier dat ook op genoemde site te vinden is. Het is daarbij aan te raden goed de toelichting te lezen. Er zijn ongeveer 1.300 groene monumenten in Nederland. In Zeeland zijn bijvoorbeeld de vestingwallen van Tholen, Goes en Hulst groene monumenten, maar ook de joodse begraafplaatsen in Middelburg en de parkaanleg van bijvoorbeeld buitenplaatsen als Zorghvliet in Ellewoutsdijk en Mon Plaisir in Schuddebeurs. Vanaf 2010 is er structureel 23 miljoen euro extra beschikbaar voor restauraties van rijksmonumenten. De criteria voor de verdeling van die 23 miljoen zijn opgenomen in een brief aan de Tweede Kamer. Per 1 januari 2010 is de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor rijksmonumenten afgeschaft. Uit onderzoek bleek dat inzet van een subsidieregeling veel doelmatiger is dan een generieke vrijstelling van overdrachtsbelasting. Het nadelige effect van het afschaffen van de vrijstelling voor de monumentensector is becijferd op 23 miljoen euro. Dat is nu het bedrag dat ter compensatie jaarlijks aan de begroting van OCW wordt toegevoegd voor de restauratie van rijksmonumenten. Daarmee wordt de restauratieachterstand in Nederland verminderd. De beoogde doelgroep van de vrijstelling waren de (ideële) instellingen voor de instandhouding van monumenten. In 2010 en 2011 wordt per jaar 8 miljoen gereserveerd voor restauraties van monumenten in het bezit van deze organisaties. 15 miljoen wordt ingezet voor herbestem ming en grote restauraties. Het bestaande subsidiesysteem is uitsluitend gebaseerd op de ondersteuning van de fysieke instandhouding van het gebouw of object. De modernisering van de monumentenzorg vereist een andere manier van subsidieverdeling, waarbij de omgeving en een (her)bestemming een zwaarwegende beoordeling krijgen. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. SCEZkan geen aanvullende informatie verstrekken over de verkoop van verschenen publicaties. Boeken en eenmalige uitgaven Atlas Sas van Gent, 1563-2008: quick scan van veranderingen in de stedelijke structuur (Amsterdam: Must Stedebouw, 2009) 76 pag.; ill., krt. Deze atlas is een cartografische, histori sche quick scan. De Heemkundige Kring Sas van Gent heeft kaartmateriaal ter beschikking gesteld en tekst geleverd. De atlas geeft in negen tijdvakken van 1563 t/m 2008 een beeld van de verandering van de stedelijke structuur, waarin vooral de aanleg van het kanaal een ingrijpend spoor heeft getrokken. Atlas van de Zuidwestelijke Delta: kaarten, beelden, plannen, beleid, projecten (Middelburg: Programma bureau Zuidwestelijke Delta, 2009) 112 pag.; ill., foto's, graf., krt. 1 tekst. In deze atlas wordt getoond dat de delta van de drie rivieren Rijn, Maas en Schelde broos is. Natuurkrachten zijn sterker dan de mens, maar ook menselijk ingrijpen kan het ecologisch evenwicht verstoren. De vele kaarten en fraaie foto's geven een heldere kijk op de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied. Met literatuuropgave en bronnenlijst. Frank Deij en Joke Naughton, Het dikke bijnamenboek Zeeuws-Vlaanderen (Axel: Frank Deij Communicatie, 2009) 327 pag.; ill., foto's, tab.; ISBN 978-90 809142-2-3. Na een korte inleiding volgt een hoofdstukkendriedeling in het Land van Cadzand, Land van Axel en Land van Hulst. Met lijst van geraad pleegde bronnen. De auteur geeft hierin een beschrijving van de bijnaam van allerlei markante Zeeuws-Vlamingen. Na elk hoofdstuk volgt een tabel met alfabetisch alle bekende bijnamen van de streek, zoals: Ukkepee, Krepele Trui, de Bosneger en Boterkontje. Interessante heemkunde en voer voor letterkundigen. Aarnoud van der Deijl Marga Haas, Sporen van een oorlog. Vijftien Zeeuwse plaatsen met een verhaal over de Tweede Wereldoorlog (Vlissingen: Den Boer/De Ruiter, 2009) 48 pag.; ill., foto's, krt.; ISBN 978-90-7987512 2. Boekenweekgeschenk in het kader van de week van het Zeeuwse boek van 2009. Bevat vijftien korte verhalen van ooggetuigen of nazaten over de oorlogs jaren 1940-1945 in Zeeland. Jan van Damme, De slag om de Schelde. Geallieerden bevrijden Zeeland. September-november 1944 (Raamsdonksveer: Verse Hoeven, 2009) 144 pag.; ill., krt., foto's; ISBN 978-90 75703-31-3. Aan de hand van ooggetui genverslagen wordt vanaf 7 september 1944 t/m 28 november 1944 verteld over de laatste oorlogsdagen in Zeeland voor de bevrijding en kort daarna. Elk verhaal is van een foto voorzien. De verhalen verschenen eerder in een dagelijkse bijdrage in de PZC. Victor Enthoven (red.), Een haven te ver. De Britse expeditie naar de Schelde van 1809 (Nijmegen: Vantilt, 2009) 365 pag.; ill., foto's, krt., tek., tab.; ISBN 978-94-60040344. Diverse Zeeuwse en niet-Zeeuwse auteurs belichten in tien artikelen of hoofd stukken de mislukte Britse invasie van Walcheren. In juli 1809 ondernam een Britse strijdmacht van 44.000 man en 800 schepen een poging om de door Napoleon beheerste havenstad Antwerpen te veroveren. Weliswaar werden ten koste van grote verwoestingen Zuid-Beveland en Walcheren veroverd, maar de versterkingen langs de Schelde en de verdediging door Franse en Bataafse Nederlandse) troepen bleken te sterk. Nadat het Britse leger bovendien door 'Zeeuwse koortsen' (besmettelijke ziekten) was uitgedund, volgde een roemloze aftocht; in december verlieten de laatste Britten Zeeland. In deze bundel artikelen worden eerst de achtergronden van deze invasie belicht en wordt het verloop geschetst vanuit Brits, Frans en Nederlands perspectief. Het boek is onderverdeeld in drie delen: de expeditie, beschouwingen daarover en bronnen. Met verantwoording van getranscribeerde documenten, afbeel dingen, afkortingen en eindnoten. Antheun Janse, Een pion voor een dame. Jacoba van Beieren (1401-1436) (Amsterdam: Balans, 2009) 400 pag.; ill., foto's, krt.; ISBN 978-94-600 3185-4. Biografie over het korte maar interessante leven van Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland voor de Bourgondiërs. Bevat een proloog en een levensbeschrijving in dertien chronologische hoofdstukken. Hoofdstuk 12 en 13 gaan in op haar laatste van vier huwelijken, met Frank van Borssele. De auteur tracht eerdere vooroordelen te ontkrachten. Het boek wordt afgesloten met een epiloog, lijst van afkortingen, bronnen- en literatuur lijst, notenapparaat, een stamboom en personenregister. C.M. Kleppe, Scherpenisse in beeld. Een foto-impressie uit het verleden van Scherpenisse (deel 3) (Scherpenisse: Kleppe, 2009) pag.; ill., foto's; ISBN 978-90-808312-4-7. Derde deel in de bekende reeks van fotoboeken met historische onderschriften. Jan J.B. Kuipers Gert P. Kuipers, Hannelore, kind van een Duitse moeder in oorlogstijd, 1940-1947 (Vlissingen: Den Boer|De Ruiter, 2010) 80 pag., ill., foto's, ISBN/EAN 978-90-79875-13-9. De Zuid-Bevelandse lotgevallen van Hannelore Meijaard, van wie de moeder een Duitse was en de vader ten onrechte anderhalf jaar werd geïnterneerd in het beruchte Fort Ellewoutsdijk (1944-1946). Zeeuws Erfgoed 13 Monumenten Erfgoed Allerlei

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 13