Tijdschriften Heem- en oudheidkundige biaden Westerschelde. Alle foto's zijn voorzien van informatieve begeleidende teksten. Met bronnenlijst. Jim Pentury, Aidridge Pentury, Joram Lawaiata en Aifaro Pentury (samen.), Franklin Pentury, ter herinnering 1946 2013 (Middelburg: Jim Pentury, 2014) 60 pag.; ill., foto's. Franklin Pentury was een revolutionair en ideoloog die in de jaren zestig van de vorige eeuw streed voor een onafhankelijke Republiek der Zuid- Molukken en daarvoor talloze pamfletten publiceerde. Op 31 augustus 1970 bezette hij met anderen de residentiewoning van de Indonesische ambassadeur in Wassenaar, hetgeen wereldnieuws werd. De actie was ontsproten aan zijn brein. Hij trok zich volledig terug in zijn woning in Amsterdam toen de idealen onhaalbaar bleken. Daar zou hij op 67-jarige leeftijd een eenzame dood sterven. In tien hoofd stukken wordt het leven van Franklin Pentury belicht door bekenden. Met inleidend biografisch hoofdstuk, noten en literatuuropgave. Peter Priester (tekst en red.), Betty Biikman (tekst), Eric Bontekoe et al. (foto's), De kajak van Zierik en andere verhalen. Voorwerpen uit de collectie van Stadhuismuseum Zierikzee (Zierikzee: Stadhuismuseum, 2015) 156 pag.; ill., foto's, krt., plattegr.; ISBN 978-94-90084 04-2. Het boek geeft een beeld van de verrassend gevarieerde collectie van het Stadhuismuseum in Zierikzee dat iets meer dan honderd jaar bestaat en beschikt over uiteenlopende objecten zoals zilver, schilderijen, scheepsmodellen, de slavenkas streekdrachten, een Groenlandse kajak, wetstenen en nog veel meer. Aan de hand van een zeventigtal fraai gefotografeerde objecten wordt de geschiedenis beschreven van de stad Zierikzee, het eiland en de zee. C.J.K. Steutei, Opgegaan in vlammen. De Waalse kerk van Vlissingen of de L'Eglise Wallonne de Flessingue van 1572 tot 1825. Geschiedenis van de Waalse Kerk, de Franse scholen en de mensen die daarbij betrokken waren (Vlissingen: Cees Steutel, 2015) 165 pag.; ill., grav., foto's, plattegr., tek.; ISBN 978-90-9028904-5. Het boek is onderverdeeld in vier delen waarbij in het eerste deel de kerkgebouwen worden behandeld, in het tweede deel de kerke lijke activiteiten, in het derde deel enkele voorname lidmaten en sociale kwesties en in het vierde deel het einde van de Waalse gemeente na de Napoleontische tijd. Het boek over de Waalse gemeente is tevens een ware Vlissingse geschiedenis waarin prominenten voorkomen zoals Jean Guépin, David Henry Gallandat, Coosje Busken en Betje Wolff. Voorwoord in het Frans en het Nederlands. Met verklarende woordenlijst, verantwoording van foto's en illustraties. Weet je het nog? DOW Terneuzen 50 jaar, 1965-2015 (Terneuzen: DOW Benelux BV, 2015) 50 pag.; ill., foto's, krt. Jubileum boekje ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan waarbij de hoofdstukken per decennium zijn ingedeeld. Elk jaar begint met een korte beschrijving van een voor die periode actuele kwestie. Met voor- en nawoord van de vicepresident en de president van DOW Benelux. Voorzien van veel fotomateriaal. Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Weten schappen 24/2 (2015) 47-88. Lo van Driel schreef 'Een andere Elisabeth Reitsma. Een naschrift bij een bijschrift', over een verschrijving in de Geschiedenis van Zeeland die leidde tot deze biografie over de onbekende kinderboekenschrijfster Elisabeth Reitsma die onder meer 'Van vier vrolyke klantjes in het Zouteland' schreef. Het andere artikel is het tweede deel van Tobias van Gents artikel over Napoleon en de Britse Schelde-expeditie van 1809. De conservatoren Erik van der Doe en Liesbeth van der Geest geven uitgebreid toelichting op de aanwinsten van consul Van Uije Pieterse uit Turkije en de geschenken die consul Hamel aan het Zeeuws Genootschap schonk. In dit nummer zijn tevens niet minder dan vier boekbesprekingen opgenomen. Zeeuws Tijdschrift 65 V (2015) 1-74. Thema is ditmaal 'Geloof in Zeeland', dat in een dertiental artikelen terugkomt, waarvan de belangrijkste gaan over: 'Heroriëntatie in gelovig Zeeland' door Oscar Steens en Paul van der Velde, 'Muzikaal religieus erfgoed van de zestiende en zeventiende eeuw door Albert Clement, 'God was groot' door André van der Veeke, 'Hoe Gods woord kunst kan worden. Het werk van Liesbeth Labeur' door Frits de Coninck en tal van andere bijdragen. Verder is er nog aandacht voor de vestiging van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum in Middelburg, het Zeeland Nazomerfestival, de rubriek signalementen en de Zeeuwse Boekenprijs 2015. In Wij van Zeeland, orgaan van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Zeeland (april 2015), bevat de aankondiging van twee nieuwe rubrieken: 'De Website van.', waarin een website wordt voorgesteld van een van de leden of van iemand die belangrijk is voor de lezers van Wij van Zeeland. De tweede nieuwe rubriek heet 'Herkent u ze nog?' en zal foto's tonen van personen van wie de iden titeit wordt gevraagd. S. Sponselee vertelt over haar transcriptieverslaving, en in de afdeling 'Oud Schrift' gaat het om de transcriptieoefening Margaretha van Parma uit 1566. M. Neuteboom-Dieleman geeft het laatste deel van de serie 'Uit het Antwerpse voorgeslacht van Susanna Ratel (Goes 1642 - Kapelle 1680)'. Het relaas over het snauwschip d'Eenigheid begint 19 december 1762 als het schip van uit Demarary terug naar Nederland gaat. Het wordt een levensgevaarlijke reis, onder leiding van kapitein Jan Menkenveld. De loopbaan van Menkenveld wordt hier behandeld, een loopbaan gepla veid met strubbelingen, waarna hij na 20 dienstjaren bij één en dezelfde maatschap pij zonder pardon aan de kant wordt gezet. In de rubriek 'Voorouders komen tot leven' trekt S. Ruster de conclusie dat overlopers kunnen helpen zwakke schakels in genealogische ketens te versterken. Nehalennia. Archeologie, cultuurhistorie, streektaal en volkscultuur van Zeeland en Goeree-Overflakkee (voorjaar 2015) begint met een artikel ''Foute' informatie op Middelburgse monumenten' van T. Goossens. De vraag of de verwoesting in mei 1940 in de binnenstad van Middelburg door Duitsers of Fransen is veroorzaakt, is sinds lang een heikel onderwerp. De auteur is van mening dat de Duitsers stel lig de oorzaak waren, maar daarom niet automatisch de veroorzakers van de ver nietigde stadskern. Het ergert hem dat alle tekstplaatjes een beschuldigend karakter vertonen. Nu, 75 jaar na de ramp dag, neemt de gemeente wel wat afstand, maar de beschuldigende tekstplaatjes zijn nog steeds aanwezig. Aan de Bachtensteene in Middelburg zijn in 2012 goed bewaarde resten van enkele houten huizen gevonden uit de twaalfde eeuw, de laatste bewoningsfase van de ringburgwal ter plaatse. Veel mooie voorwerpen uit beerputten kwamen voor de dag, waarvan enkele nu in de schijnwerpers gezet wor den (B. Silkens en S. Lange). J. van Keymeulen bespreekt de totstandkoming van het beroemde Woordenboek der Zeeuwse Dialecten, waaraan dr. Rika Ghijsen een groot deel van haar leven heeft gewijd. De auteur vindt dat in dit woordenboek dialect en volkscultuur hand in hand gaan en dat mevrouw Ghijsen met het werk een monument voor de Zeeuwse taal en cultuur tot stand heeft gebracht. Namens de dialectvereniging laat P. Heerschap zijn licht schijnen over verschillende paasgebruiken, zoals het versturen van wenskaarten, de vrucht baarheidssymbolen kuikens, eieren en brood en de fraai versierde paasos die vroeger door joodse slagers door het dorp geleid werd in de paastijd. Bakker Kommer Zeeuws Erfgoed 28 september 2015 03

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2015 | | pagina 28