Den Spiegel Akershoek uit Ouddorp werd in 2014 verkozen tot de bakker van het lekkerste paasbrood van Nederland, en hij vertelt interviewer P. Heerschap alle bijzonder heden van het paaslekkers. Het zomernummer van Nehalennia 2015 is gewijd aan de lezingen die tijdens het symposium over Zeeuwse kastelen en vliedbergen zijn gehouden in kasteel Westhove bij Oostkapelle. W. Landewé (Nederlandse Kastelenstichting) sprak over de toepassing van het Nederlandse Kastelenlexicon en de aansluiting bij internationale lexica. H. Jongepier vertelde over archeologisch onderzoek naar kastelen in Zeeland, zoals bijvoor beeld Zandenburg bij Veere, de Hellenburg bij Baarland en kleinere objecten als kasteelbergjes bij Buttinge, Hoogelande en Abbekinderen. P. Henderikx sprak over de bezitters - ambachtsheren en andere edelen - van de kasteelbergen en de oudste kastelen tot het begin van de veertiende eeuw. De Zeeuwse mottes in nationale en internationale context, vooral met aandacht voor de eerste fase van de mottes, werden behandeld door B. Aarts. Vervolgens pleitte J. Kuipers voor het behoud van de veel gebruikte naam 'vliedberg' in Zeeland, en zou hij de berg jes, ondanks hun verschillende functies als één samenhangende categorie willen zien. B. Olde Meierink vertelde over kastelen van abten, waaronder Westhove, in het Nederlandse Kastelenlexicon. Het Kastelenlexicon Zeeland als uitgangspunt voor onderzoek werd belicht door R. van Immerseel, die ook om meer aandacht vroeg voor de verdwenen versterkte huizen in Zeeuws-Vlaanderen. Ch. Kalden, de voorzitter van de Nederlandse Kastelenstichting sloot het symposium af. Stad en Lande. Historische bijdragen en mededelingen van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland (juni 2015) opent met een artikel van W. Kesteloo: 'Pieter Johannes Smallegange, beter bekend als 'Piet Muus''. Hij was bakker in Ellemeet, en de eerste PvdA'er in Nieuwerkerk. Het was een merkwaardige, intelligente man, die zijn eigen leven leidde. In de rampnacht van februari 1953 is hij met zijn vrouw en zijn vee verdronken. R. van Langeraad KAzn schrijft over Dirk Kosten, de bovenmeester van de Openbare Lagere School in Oosterland van 1929 tot 1957, die pleitte voor eensgezind openbaar onderwijs, ondanks de grote verdeeldheid op kerkelijk gebied. A. Flikweert vertelt over de enige joodse familie in Nieuwerkerk. De vroegere naam van de Rehobothstraat herinnert er nog aan: het Jodenslop. Het eerste lid van de familie vestigde zich in 1804 in Nieuwerkerk als beenhouwer: Jacob Wessels. Jacob was ouderling van het bestuur van de kleine joodse gemeenschap op Schouwen- Duiveland. De lotgevallen van de opeen volgende generaties worden door de auteur belicht. B. Blikman ontdekte dat ene Ambrozius Knoote tot zijn overlijden in 1828 op 59-jarige leeftijd, maar liefst vijf huwelijken heeft uitgezeten en elf begrafenissen van zijn echtgenotes en kinderen moest meemaken. J. Padmos vond in het archief van de Zierikzeese familie Steengracht een aantal achttiende- eeuwse recepten tegen de veepest en J.G. Steenhof de Jong belicht de nucleaire hype rond de grondboring op het vliegveld in Nieuw-Haamstede in 1969. Daarbij zou uranium gevonden zijn, wat in die tijd van groot belang was in verband met de belangstelling voor kernenergie. In 1973 verscheen een wetenschappelijk artikel met de boodschap dat het gehalte aan uranium onvoldoende was om exploitatie te overwegen. De Zeeuwse nucleaire droom was over. In Arneklanken, het bulletin van de Historische Vereniging Arnemuiden (maart 2015), vervolgt P. Fe ij zijn verhaal over Arnemuiden in de tijd van koning Willem I. Hij begint met de geschiedenis van de zoutketen, waarvan er in de zestiende eeuw 32 waren in Arnemuiden. Ook de veldwachters komen uitgebreid aan bod in het artikel. Feij begint met het beschrijven van de diender uit 1641, en eindigt met de veldwachter van 1844. Het 'Museum- bericht' van L. Schouls gaat over een bijzondere zegelring, waarbij enkele vraagtekens te plaatsen zijn. J. Adriaanse en F. de Nooijer besluiten in dit nummer hun serie over de verlanding van de rede van Arnemuiden. De Arne blijkt maar liefst 338 jaar gesloten geweest te zijn voor de scheepvaart. Het 'Huys Wulpenburg', een vrijstaand huis in het buitengebied tussen Kleverskerke en Veere, veranderde in het begin van de zeventiende eeuw in een aanzienlijke buitenplaats. J. Simons Siereveld vertelt over de geschiedenis en de bewoners. In de volgende aflevering van Arneklanken (juni 2015) vervolgt P. Feij zijn verhaal over Arnemuiden in de tijd van Willem I met de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid. Die instelling was hard nodig, doordat de armoede in Nederland tijdens en ook na de Franse tijd flink was gestegen. Het opvoedingsgesticht de Ommerschans, waar mensen uit Arnemuiden verbleven en het Provinciaal Werkhuis te Veere komen eveneens aan de orde. Daarna gaat het over de slechte hygiënische toestand in het dorp en over dokter van Opdorp - die wegens werk- weigering ontslagen werd - en vroedvrouw Vermeulen, die niet een van de gemakkelijkste was. L. Schouls vertelt in zijn museumbericht over de boeiende tentoonstelling 'Arnemuiden in oorlogstijd' en J. van Belzen stuurde een stukje uit de Katholieke Illustratie van juli 1940, wat een goed sf eerbeeld van Zeeland in die tijd oproept. J. Adriaanse gaat nog een keer in op bijzonderheden over het gewone dagelijkse leven in de jaren 1915, 1916 en 1917 in Arnemuiden. Een bekende Nederlander was Hendrik Willem van Loon (1882-1944), die in 1902 naar de Verenigde Staten emigreerde. Hij brak daar door als schrijver, was gast van president Franklin D. Roosevelt en zijn vrouw en sprak bezet Nederland in de Tweede Wereldoorlog moed in via de kortegolfzender. Toch bleef hij geboeid door de mooie stad Veere, waar hij een aantal jaren woonde in het huis De Houttuyn op de Kaai. R. Rijkse onderzocht de ontstaansgeschiedenis van de Hendrik Willem van Loon Hardzeildag, die in 2015 voor de 22ste keer gehouden werd. Van Loon had de eerste wedstrijd tussen de Arnemuidse vissers georgani seerd in 1928; het werd een succes, maar het bleef bij een eenmalige gebeurtenis. Rijkse doet uitgebreid verslag over de zeilwedstrijd uit 1928, een evenement dat door initiatief van een van de oprichters van de Stichting Behoud Hoogaars, Gerrit Zomer, in 1994 in ere werd hersteld. Den Spiegel, kwartaaltijdschrift van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen (2015, 2), begint met deel 13 van de serie 'Zichtbaar verleden' (Vlissingen 1315-2015). P. van Druenen beschrijft de speerpunten van het beleid van burgemeester Van Woelderen tussen 1919 en 1939: de haven, de industrie en het strand. Van Woelderen was 26 jaar burgemeester en heeft als mens en door zijn beleid grote indruk op de Vlissingers gemaakt. A Scheijde deed onderzoek naar het echtpaar Francois Coopal en Titia van Uylenburgh. Titia was de oudere zuster van de vrouw van Rembrandt van Rijn, Saskia van Uylenburgh. De broer van Francois Coopal was raad van Vlissingen maar tevens geheim agent van prins Frederik Hendrik. Deze Anthonie Coopal kreeg een flink fortuin aangeboden als het hem lukte de stad en het kasteel van Antwerpen te veroveren op de Spanjaarden. Hij zou gouverneur Don Pedro de la Cottera moeten overhalen Nederlandse soldaten toe te laten tot het kasteel. Dit plan mislukte, maar het lukte hem wel door de grootmeester Rembrandt geschilderd te worden, en op last van de regering werd in 1672 in de Oude Kerk een wapenbord voor hem opgehangen. Van J. Simons is het artikel 'Op de koffie bij Nicolaas van Hoorn. Hof Noordbeek in de Walcherse Arkadia'. Mattheus Gargon heeft in zijn Walcherse Arkadia een lange passage gewijd aan Noordhof en aan eigenaar Van Hoorn. De auteur schrijft over Gargon, Zeeuws Erfgoed 29 september 2015 03

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2015 | | pagina 29