BIJLAGE 1 AANSTELLING TOT ASTRONOMUS' VAN PRINS WILLEM IV Willem Carel Hendrik Friso, Bij der gratie Gods Prince van Orange en Nassau: Gouver neur en Stadhouder van Gelderland, en 't Graafschap Zutphen, Holland en West-Vries land, Zeeland, Utrecht, Vriesland, Overijssel, Groningen, de Ommelanden, en 't Land schap Drenthe, Kapitein-Generaal en Admiraal der Vereenigde Nederlanden &a, &a, &a. Allen den geene, die deese zullen zien, of hooren leezen, salut: doen te weeten: dat Wij vermits Onse seekere kennisse van de geleertheijt, En uijtmuntende kundigheijt van JAN DE MUNCK, Stads Architect te Middelburg in Zeeland, beroemd door sijne grootte ken nisse, en ervarentheijt in de Ons soo dierbare Mathematische Wetenschappen, en wel bij sonder in de Astronomie, den selven hebben aengesteld, soo als Wij hem aenstellen bij de- sen; tot Onsen Astronomus, en Observateur in de Hemelloop en Sterrekunde. Versoeken- de alle Liefhebberen van de Edele, en de Menschelijke Societeijt soo nuttig zijnde Mathe matische Wetenschappen, om gemelden Jan de Munck in sijne voorschreeve functie alsoo te willen erkennen, en te begunstigen, met hunne hulpe, en bijstand, in alle ge- leegentheden, daar sulks hem noodig wesen zal. Alles tot aenmoediging van een ijgelijk, om tot kennisse te komen, van de Edele Wiskunst, waar van Wij de groote nuttigheijt in Borger en Krijgsbestuur erkennen. Gegeven op Ons Hof in 's Gravenhage, onder Ons Handteeckenen Furstelijk Zeegelden twaalfden dag van Junij in 't Jaar onses Heeren Seventien Honderd en Seven en Veertigh. (w.g) W.C.H .F. Prince d'Orange Nassau. (Originele akte in FA Van der Feen.) 148

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 194