C 3 op de Noordfhr tot het vinden van de Polushoogte doch met deze Quadranten konde ik maar meten op 16. a 24. Secunden onbe grepen, om dat deze bogen te klein waren: des heb ik 1731. noch een ander Indrument bereidt, zynde een Sextant van 6. Voet draal, waar mede kon meten op 8. a 10. Secunden onbegrepen't geen my dacht nog te veel te zyn om in te fchikken. Tot dat ik om my in alles te voldoen, zoo na als mogelyk was, in 't gemelde Nieuw Gebouw (of Obfervatorium) bereidt heb een keurlyk en recht opllaande Quadrant van 12. Voet draal: gemaakt en verdeeld met de uiterde oplettendheid en daar 't nodig was voorzien met kopere platen in de bewegingen, waarop of voorhangt aan een' fynen zilveren of anderen draad een gewicht zoo zwaar als kan dra gen onder aan dit Quadrant is een accurate fyne fchroefom zeer zachtjes 't gemelde werktuig te konnen dellen in den waren dand. Met dit Quadrant kan ik metingen doen tot Secunden dat is zoo naaukeurig tot het vinden der plaatfcn zoo van ZonMaan en Pla neten, als vade Sterren, (zonder roemgezegdj als op de vermaardde Academiën word gedaan. Van dit Indrument is 't noodig dat ik alhier deze befchryving doe. Het is gemaakt van't bede fyn, dicht, en zeer goed Hout; en naau keurig in den anderen gewerkt en in 't gemelde gebouw wel be waard voor de ongedadige lucht, zoo van regen, als wind en zon- nefchyn, waardoor alle Indrumenten, 't zy van yzerkoper of an dere fpecien zouden bedervenom dit Indrument te beproevenof 't 2elve bleef in dien dand van grootte en gedaante, zoo als het ecrd was bereidt, zoo heb in 't zelve hout laten inwerken kopere en yzere (la ven en aan de einden accuraat gelyk gemaaktom te ontdekken of 't zelve introk of uytzettewaar door bevonddat het op de geheele grootte van t2. Voet omtrent deel veranderde JT't geen men moet dellen te zyn geen gebrek om dat die gemelde kleine veran dering gefchiedt proportionaal van alle zyden en dus blyfc de ver deelde boog van 90. Graden altyd goed. Ook weten de kundigen, dat alle Indrumenten, zoo kopere, yzere, zilvere, als andere, me de verandering onderworpen zyn doch dat geeft aan dezelve geen gebrekom dat zulks gefchiedt proportionaal't geen de Lezer wel zal begrypen. JJ iS> oJl> 151

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 197