'Ik heb op deze Poiypen ook proeven gedaan om te zien of door afsnyden van geheele poiypen of gedeeltens, weder nieuwe aangroeying geschied, ik heb bevonde dat zulks geen plaats heeft by het afsnyden van een deel, als waardoor de polyp kwynde en eyn- delyk geheel verviel, dog een geheele polyp afgesneeden, waschte om dat takje weder een ander inplaats, en zelfs de helft schielijker dan wel by ordinaire uytbloeying ge schiede-26. TER AFSLUITING De publikaties van Baster, Slabber en Bomme over de mariene organismen zijn vrijwel uitsluitend descriptief van aard en gaan dan ook uitvoerig in op allerlei details aan het uiterlijk van de onderzochte soorten. Doordat deze drie mannen werkzaam waren in een periode waarin de mariene biologie nog in een pioniers stadium verkeerde, heeft ieder van hen een aantal dieren beschreven, dat nog niet eerder was waargenomen. Om die reden blijven de bijdragen van deze drie Zeeuwsche microscopisten interessant voor systematisch geörienteerde zoö logen. Voor de biologische geörienteerde wetenschapshistoricus zijn er drie aspecten interessant aan Baster, Slabber en Bomme. In de eerste plaats is dat de historische samenhang tussen hun werk. De impuls voor het onderzoek van mariene organismen binnen de kring van 'liefhebbers van de wetenschap' in Zeeland ging uit van Job Baster. Zijn werk onderscheidt zich daarbij van dat van de anderen door het professionele niveau ervan zo wel wat betreft vraagstellingen als werkwijze. Bij vergelijking met de werkwijze en benadering van het natuurhistorisch onderzoek bij Slabber en Bomme wordt het verschil zichtbaar tussen een liefhebber der wetenschap, meegesleurd door tijdelijk enthousiasme, aan de ene kant en een diep geïnteresseerde amateuron derzoeker aan de andere kant. In de tweede plaats komt de relatie met de contemporaine levenswetenschap pen. De fundamentele kwestie van het verschil tussen plant en dier gaf niet al leen een nieuwe dimensie aan theoretische discussies, maar bewerkstelligde ook dat nieuwe terreinen van onderzoek ontgonnen werden. De organismen van de zeebodem werden pas in het kader van de plantdieren-discussie interessante on derzoeksobjecten. Maar toen de interesse eenmaal gewekt was bleef het onder zoek niet beperkt tot de plantdieren, maar breidde het zich uit naar de talloze niet of nauwelijks bekende organismen in de zee. Als gevolg van de voorliefde voor de microscoop bij de liefhebbers ging de voorkeur daarbij uit naar de micro organismen. Tenslotte zijn de inspanningen van deze mannen illustratief voor die van vele sa lonwetenschappers. Niet alleen wat betreft hun beweegredenen, maar ook wat betreft hun verwachtingen. Want door hun onderzoekingen, weliswaar aange vangen uit belangstelling, hoopten zij toch ook de wetenschap te bevorderen. Bomme verwoordde dat als volgt: 178

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 232