BOEKEN, Catalogus s. v a a B e N T H e -#etts «*■.»- VAN EENE FRAAIJE zindelijk gekonditioneerde in onderscheidene Vakken van \Vetenschappen onder welke vele belangrijke werken voorkomen 5 BEKSVBK3 EEKICB LANDKAARTEN, SCHILDERIJEN, TEEKENINGEN EN PRENTEN IN LIJSTEN MET GLAZEN; TEEKE NINGEN EN PRENTEN IN PORTEFEUILLES; SCHILDER- en TEEKENBEIIOEFTEN; GEGOTEN PLEISTERKOPPEN 'j EN BEELDEN a l s m e n e een KABINET VAN PHYSJSCHE, OPTISCHE, MATII KMA TI SC HE r.w "MECHANISCHE INSTRUMENTEN en andere BIJ ZONDERHEDEN waaronder: eene sterkwerkendeElectrisecrrnachine, meteene uitmuntende Verzameling Apparatus, door den Over ledenen meest zelve daar toe vervaardigd een Hemel en Aardglobe door Valk een Astrolabium met Compas een extra fraai zamengcsteld Microscoopdoor B. Mar tinte Londen; een dito Zonmicroscoopeene Illumi natiekas een Chineesch Vuurwerk Boekenkassen enz. alsmede eene KUNSTDRAAIBANK met lL zijn Toebeiiooren. Jl/es nagelaten door wijlen den ff cl EdHeer ij L (j j) J. P. BOÜR JÉj in leven: Arrondissement i-IJter poer Eerste Dis trilt in de Provincie ZeelandLid van het Zeeuwsch Genootschap der IVel enschappen enz. Hetwelk alles zal verkocht ivorden ten overstaan van den Notaris ABRAHAM van den BROECKE, Adr. Zoon, op Maandug den 29 September J834 en volgende dagen ten sterfhuize vèn den Overledenen op het Molenwater wijk N. no. 49, te Middelburg. door den Boekverkooper r,C Bij wie deze Catalogus 4' e^^fcbmen is, V" tA^ Fig. 23. Een van de vele door Salomo van Benthem verzorgde veilingen van boe ken en wetenschappelijke instrumenten. 222

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 280