i BOEKEN, VAN EENE BELANGRIJKE VERZAMELING tmm Schilderijen, Platen en Teekeningen; GEDENKPENNINGEN EN MUNTEN; satüm&IA; \ATUUR- E\ SCHEIKUNDIGE WERKTUIGEN, EEN SIMPLICIEKAST, EEN MEDAILLEKASTJE SIR &&003S EOOraiARSMBR BOEKENKASTEN EN LIEFHEBBERIJEN. J. C. W. A L T 0 R F F ET. -VTV GOED GECONDITIONEERDE IN VERSCHILLENDE TALEN EN WETENSCHAPPEN, WAARONDER VELE VOORNAME WERKEN OVER NATUUR-, PLANTEN-, SCHEI- EN ARTSENIJMENGKUNDE ENZ.; VOORTS K ENIGE EENE COLLECTIE ZILVEREN EN KOPEREN EENE UITMUNTENDE VERZAMELING VAN waarbij een sterkwerkende ELECTRISEER-MACHINEeen dubhde TAPEL-LICBTPOIIP, een SCHEIkCXDiGK BALANS enz. enz.; ~!f}Q VERDER y met eene keurige verzameling Geschilderde Glazen, EEN IGE ALLES NAGELATEN DOOR DEN WELEDELEN HEER Johannes Priester, is leve* lector is de chemie aak de geneeskundige school te middelburg, lid der provinciale commissie vam geneeskundig onderzoek en tokvoorzigt in zeeland. Hetwelk zal verkocht worden ten overstaan van den Notaris P. van de Graft, op Maandag den 15 Junij 1857 en volgende dagen, in den Langendelft, te MIDDELBURG, wijk B, n°. 151, (toegang op den Langen Burg, aan de achterpoort), DOOR DE BOEKHANDELAARS f i - x AI -EMKENE KIJKDAGEN". V,. Vrijdag en Zaturdag den 12 en 13 Junij 1857, van 's morgens tien tot 's namiddags twee urenen van 's namiddags vier tot 's avonds zeven uren. f K IJ K D A G. X Voor Liefhebbers buiten de Stad woonachtig, op Donder^jg djen 11 Junij 1857, van 's morgens tien tot 's namiddags drie uren.' igj" De Catalogus is tegen 10 Cent te bekomen bij de Verkoopers. Fig. 26. Titelblad van de veilingcatalogus van de collecie wetenschappelijke boe ken en instrumenten van Johannes Priester (1857).

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 291