9. Blankaert (Blancardus), Nicolaus (1624-1703), P phil. hist, te Steinfurt sinds 1645; benoemd tot P historiarum politices 26-2-1650, met het recht thuis private colleges mathematica politices te geven; salaris betaald tot 26-11-1659; wordt 23-9-1655 his toriograaf van de Staten van Zeeland; gepromoveerd tot med.dr. 23-6-1662, na ophef fing school (28-9-1666) geneesheer te Leeuwarden, 1670 P Grieks te Franeker. 10. Cragius (Craig?), George (?-?); benoemd tot P jur. 9-9-1650, bij gebrek aan studenten ontslagen 16-8-1651, met ingang van 30-12-1651. 11. Moras, Alexander (1616-1670), predikant en P te Genève, te Middelburg 1648; offi cieel benoemd tot P theol. 9-9-1650, maar reeds als zodanig betaald vanaf 5-9-1648; ontslagen 16-8-1651, salaris betaald tot 5-12-1652; vervolgens P hist.eccl. te Amster dam. 12. Le Gros de Saint-Hilaire, Claude (?-?); benoemd tot P phil. 9-9-1650; ontslagen 16-8- 1651 met ingang van 30-12-1651; wordt Waals predikant. 13. Apollonius, Guilielmus (1603-1657), predikant te Middelburg 1631; benoemd tot P theol. aan het provinciaal Collegium theologicum 16-8-1651; overleden in januari 1657. 14. Wilmerdonck, Johannes (7-1667), rector LS 1634; benoemd tot P phil. aan het provin ciaal Collegium theologicum 16-8-1651, in functie tot opheffing op 28-9-1666; was te vens schepen en raad. 15. Van de Voorde, Cornelis, med.dr. (1628-1678), examinator VOC; oratie als L. anat. chir. bij inwijding nieuw Collegium anatomico-chirurgicum 17-7-1658; in functie tot overlijden. 16. De Mey, Johannes, med.dr. (1617-1678), predikant te Middelburg 1650; L phil. sinds 1672, P phil. theol. maart 1676, oratie 8-6-1676, overleden 8-4-1678. 17. Momma, Wilhelmus (1642-1677), predikant en P theol. te Hamm 1674; predikanten P theol. te Middelburg 1676, oratie 8-6-1676; als coccejaan onslagen 4-12-1676; te Duis burg genomineerd als P theol., doch overleden op 9-9-1677, vóór zijn aanstelling. 18. Philipponeau, sieur de Hautecourt, Henri, 1.a.m. (1646-1715), P theol. aandeakade- mie te Saumur tot aan de opheffing in januari 1685, op 7-2-1686 naar de Republiek ge vlucht; tegelijkertijd te Middelburg, Deventer en Franeker tot predikant en P theol. benoemd: kiest voor Franeker (17-6-1686). 19. Helvetius, Philippus Maximilianus, med.dr. (1667-1708), stadsgeneesheer. Middel burg 1690; L. Anat. chir. 1693; op 23-7-1702 om politieke redenen gevangen gezet, vervolgens onslagen en 25-9-1702 aangesteld tot garnizoensdokter te IJzendijke; wordt 17-9-1705 L anat. chir. te Rotterdam. 20. Pettius, Petrus (1683-1734), praeceptor Illae classis LS Middelburg; benoemd tot or- dinaris L litt. hist. 30-10-1706 (wegens afslaan benoeming LS Dordrecht); 8-7-1710 te Zierikzee tot rector LS benoemd. 21. Aalstius (van Aalst), Johannes (ca. 1660-1712), predikant te Middelburg 1705, en pri vaat-docent theol. en phil. 1707; benoemd tot P phil. 27-4-1709, oratie 10-9-1709; overleden 10-6-1712. 22. Bierman, Johannes, dr. theol. h.c. (ca. 1675-1721), P theol. te Herborn 1704, predi kant te Middelburg 1709; benoemd tot P theol.oosterse talen en kerk. historiën 26-7- 1710; overleden 22-7-1721. 23. Helvetius, Aarnoud (Arnoldus), med.dr. (1690-1742), zoon van nr. 19, stadsgenees heer 1714; benoemd tot L anat. chir. 19-11-1716, tevens obstet. 5-4-1752; eervol ont slagen 16-9-1741. 24. Wesseling, Petrus (1692-1764), conrector LS 1717; benoemd tot L litt. hist. 13-1- 1720 (wegens afslaan rectoraat LS Deventer), salaris betaald tot 12-4-1723; wordt 1723 P hist. eloq. te Franeker. 33

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 67