41. Te Water, Jona Willem (1740-1822), predikant te Vlissingen 1765; benoemd tot predi kant te Middelburgen Pphil. hist, patriae 9-8-1779, oratie 15-3-1780; benoemd tot P theol. te Leiden 30-10-1784; salaris te Middelburg betaald tot 9-2-1785. 42. Fokker, Johan Pieter, l.a.m. enphil. dr.,op29-7-1790tevensmed.dr. (1755-1831);be noemd tot L mathesis, phil. nat. (physica) astron. 11-5-1782, oratie 25-6-1783; op 25-7-1782 tevens benoemd tot examinator van de zeeofficieren bij Admiraliteit en V.O.C.benoemd tot L phil. 5-8-1786 (salaris betaald tot 11-2-1796)verblijft 1795-98 als representant in Den Haag; staakt juli 1802 om financiële redenen zijn onderwijs te Middelburg en vestigt zich als geneesheer te Axel. 43. Roijaards, Herman (1753-1825), predikant te Middelburg 1782; benoemd tot P theol. 1785, maar vrijwel onmiddellijk daarop als predikant vertrokken naar 's-Gravenhage (november 1785); wordt 1788 P theol. te Utrecht. 44. Kist, Willem, (1758-1841), rector LS 1784; benoemd tot L hist. 10-2-1787, tot P. hist. eloq. 20-9-1788 (wegens afslaan professoraat te Franeker); in functie tot 7-5-1796, wordt dan lid van het Comité van de Oost-Indische Handel, 1800-1805 van de Raad der Aziatische Bezittingen, 1816 directeur van de Nederlandsche Staatscourant. 45. Ballot, Christophorus Hendricus Didericus (1741-1797), predikant te Middelburg 1775, docerend lid van het Natuurkundig Gezelschap; benoemd tot P phil. phys. ex- perim. in juni 1788; overleden 20-8-1797. 46. De Wind, Paulus jr., med.dr. (1767-1797), kleinzoon van nr 33, geneesheer te Middel burg; benoemd tot L anat. chir. in dec. 1792; overleden 29-7-1797. 47. Van Solingen, Adriaan, l.a.m. en phil. dr., tevensmed. dr. (1758-1830), vroedmeester te Middelburg; benoemd tot extraordinaris L obstet. 28-1-1792, oratie 26-9-1792; tot P obstet. (zonder salaris) 26-11-1800, oratie 7-5-1801; in 1807 wegens familie-omstan digheden naar Oostburg vertrokken, in 1820 P extraord. (1832 ord.) obstet. te Leu ven. 48. Weyerman, Johan Diederik (1752-?), conrector LS 1788; benoemd tot Lhum. litt. 7-5- 1796, in functie tot opheffing. 49. De Wind, Boudewijn Dobbelaer, med.dr. (1775-1818), kleinzoon van nr33, broer van nr 46, geneesheer te Middelburg; benoemd tot L anat. chir. 1800; overleden 14-12- 1818. 50. Zillesen, Willem Jan, l.a.m. en phil. dr., (1774-1834), rector LS 1799; benoemd tot P eloq. ling, graec., oratie 4-5-1803; 30-6-1809 te Arnhem benoemd als rector LS met titel P. 51. De Fremery, Johannes (1741-1819), predikant te Middelburg 1779; benoemd tot P the ol. nov. 1804 (oratie 1805); overleden 22-10-1819. 52. De Kanter, Johannes Phil.zn. (1762-1841), notaris in 1799, tevens benoemd tot lector van het genootschap Physica aan het Musaeum Medioburgense; was ook privaatdo cent in de natuurwetenschappen; benoemd tot L math., astron. phys. experim. 12- 12-1807; in de Franse tijd commies-griffier bij het tribunal de première instance te Middelburg, sinds 1814 commies ter provinciale griffie van Zeeland. 53. D'Engelbronner, Elias Carel, u.j.dr. (1779-?), advocaat, tevens rector LS 15-7-1809; benoemd tot Pphil jur. in (sept.?) 1810(oratie): doceert litt. grecque latine alsme de logique aan de LS. jur. nat., gent. civ. in het Latijn, Code Napoléon en Code de Procédure in het Frans aan de Illustre School; op 31-7-1812 benoemd tot procureur im- périal prés le tribunal de première instance te Goes, 12-8-1813 vervangen als rector LS, doch niet als P. 35

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 69