JAARVERSLAG OVER 1986 VAN DE SECRETARIS In 1986 heeft het Genootschap, voornamelijk via de werkgroepen, de gebruike lijke werkzaamheden verricht, waarop hieronder nader wordt ingegaan. Het bureau van het Genootschap in de Zeeuwse Bibliotheek bleek een goede plaats van vestiging te zijn en aan de behoefte te voldoen. Bestuur en Administratie: Het Dagelijks bestuur van het Genootschap onderging in 1986 geen wijziging. Ook het Algemeen bestuur bleef in dezelfde samenstelling fungeren. In de Commissie Universitaire Contacten werd de oud-directeur van de Zeeuw se Bibliotheek, mr W.D. de Bruine, opgevolgd door de huidige directeur, drs A.J. de Visser. Mevrouw A.G. van Vliet bleef als administratrice op het bureau de enige vaste medewerkster van het Genootschap. Het Algemeen bestuur kwam in 1986 viermaal bijeen, het Dagelijks bestuur daarnaast nog achtmaal. Algemene Vergaderingen van Leden werden gehou den in de maanden juni en december. De Vereniging Aan het begin van het verslagjaar bedroeg het aantal leden 1667. In de Algemene Vergaderingen van Leden van juni en december 1986 werden respectievelijk 36 en 39 nieuwe leden benoemd. In de loop van 1986 ontving het Genootschap bericht van overlijden van de leden J.S. Bloos, ir J.W.C. Boks, Th.J. de Boo, C. Burger, mr J.J. Dieleman. dr W. Geldof, drs H.P.W. Ghijsen, dr J. van Ham. dr R. Hoegen, G.A. de Kok, C.A.C. Kruyder, J.A. Luteyn, W. de Rijke, C.E.G. Schardijn, jhr mr J.W. Schorer, dr F.J.M. Smulders en J. Zitman, terwijl door opzegging of beëindiging van het lidmaatschap 80 leden het Genootschap ontvielen. Aan het einde van het jaar 1986 bedroeg het aantal leden/gezinsleden 1645. Het aantal begunstigers vermeerderde tot 21 door het toetreden van de gemeente Veere. Uit het verslag van de thesaurier over 1986 blijkt, dat de lasten van het Genoot schap bedroegen f 131.848,— bij een totaal aan baten van f 134.016,—, zodat een voordelig slot ontstond van f 2.168,— De liquiditeit van het vermogen verbeterde in 1986 mede door de verkoop van 107 exemplaren van de Encyclopedie van Zeeland, waarvan echter de nog on verkochte voorraad (861 stuks) met bijna f290.000,— de grootste balanspost uit maakt. In de loop van 1986 was het Genootschap vertegenwoordigd bij een groot aantal evenementen van instellingen en diensten, waarmede het Genootschap goede betrekkingen onderhoudt, zoals bij het afscheid van de directeur van de Zeeuw se Bibliotheek, de pensionering van de heer W.JOoms, kamerbewaarder van de Provincie Zeeland en uit dien hoofde jarenlang gastheer van Genootschap en werkgroepen bij vergaderingen en bijeenkomsten in de Abdij, het afscheid van VII

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 9