der water liggende, haere ware gelegentheyt incaertte stellen met hulpe van drie torens off bakens opt lant staende'. Verwijzingen naar zijn boeken D, N en T treffen we in de marge aan. Het werken met een driehoeksnet tussen twee ver van elkaar gelegen punten, door Snellius (1580-1626) voorgesteld, vinden we niet in het 'Claddebouck'. De methode van Snellius vond trouwens weinig of geen toepassing in zijn eigen land. Snellius was hoogleraar aan de Leidse Universiteit32. Van hem vinden we geen enkel boek in Eversdyck's bibliotheekWèl van Frans van Schootendie in dezelfde tijd hoogleraar was aan de 'Duytsche Mathematique', de in 1600 door Prins Maurits opgerichte ingenieursschool te Leiden. Van Schooten publiceerde in de landstaal, wat rekenmeesters waarschijnlijk meer aansprak dan Latijn. Toch bezat Eversdyck wel werken in het Latijn, bijvoorbeeld van Philippus van Lansbergen: Geometria triangulorum, Cyclometria nova, of van Adriaan Meti- us: Doctrina spherica. 13. Prijsberekening van brood Brood is vanouds een belangrijk volksvoedsel en om de minder bedeelden in staat te stellen er voldoende van te kunnen kopen werd de prijs door de overheid vastgesteld. Daar de prijs van brood voor het grootste deel bepaald werd door de grondstoffenprijzen, waaronder de graanprijs de belangrijkste was, liet men de broodprijs fluctueren met de graanprijs. Voor de wekelijkse vaststelling van de broodprijzen had men tabellen. Eversdyck geeft er een voorbeeld van uit een 'seker cleyn boucvxken sonder tytel berustende ter griffie der Stadt Goes': Als 't achtendeel tarwe Van 1 groote 't stuck cost als volght sal't broot kerspect off witt broot wegen als hierneven. hetdeech gebacken pond loot pond loot 1 schelling 0 denaren 2 16 2 0 1 schelling 2 denaren 2 6 1 27 enz. Een achtendeel is een halve Goese zak, dat is ongeveer 0,4 hl. Gewichten 1 pond Goes 32 loot en 1 loot 8 cleyn. Munten 1 pond Vlaams 20 schellingen; 1 schelling 12 denaren of grooten en 1 groote 24 myten. Het metrisch equivalent van 1 pond Goes gewicht is437 gram. Het is moeilijk om de muntwaarden in onze valuta uit te drukken. In bovenstaande tabel is het gewicht van een brood variabel en de prijs is con stant men spreekt dan van broodrijding. Is het gewicht constant en de prijs vari abel, dan is het broodzetting. Broodrijding is voor de bakkers niet zo prettig, broodzetting geeft de overheid meer werk3~ Eversdyck heeft in zijn 'Claddebouck' brieven aan de Goese magistraat gecopi- eerd, afkomstig van de bestuurders van de steden Middelburg, Brugge en Zie- 54

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 92