104 TOT UYTERSTE RUÏNE Om nu te coemen tot bewys wat by diversie soude connen aengevangen werden. Dat van weegen den lande soude werden geequipeert twalf goede wel gemonteer de schepen van oorlooge van die gene die nu ordinaerlyck in dienste syn, mitsga ders noch twalf jachten, daerdoor den lande niet extraordinaerlyck en soude wer den beswaert, gevictualieert voor twalf maenden, elck schip versien met hondert matroosen, de jachten met sesendertich coppen. Mitsgaeders noch daer by te bevrachten ses gemonteerde fluyten tot den trein van oorlooge ende soldaeten ende noch twee groote fluyten te seinden naer Angola om aldaer te haelen thien a twalf hondert negros om te gebruycken ten meesten dienste als hiernaer sal aen- gewesen werden. Hier noch by te vougen van wegen den lande twee regimenten soldaeten elck van duysent mannen, daerdoor den lande niet voorders soude wer den beswaert dan van de montcosten van het overvoeren ende eenige vyvers op voorraet om eenige maenden gelandt wesende haer te onderhouden op de gecon- questeerde casteelen ende forten, d'welck meest soude bestaen in meel, een partie broot, wyn, oly ende asyn. Nevens dese voorschreven equipagie soude noch connen bygevoeght werden son- der den lande coste, maer by de particuliere liefhebberen ende goede patriotten, een goet aental schepen. Alsmede dat alle de schepen uytvaerende deser landen met commissie van syn Excellentie dat sy sullen gelast werden ende haer commis sie daermede werden geamplieert, dat sy den lande sullen gehouden wesen een tocht van een maent ofte ses weecken te doen. Dat se alsdan sullen werden ont- slaegen en dit alleenelyck op ende in de lande van Spaingien en Portugael om daer naer voorder haere fortune te soucke. Ende om haer hiertoe te beter te animeeren, soude men haer toestaen dat soodanige prysen ende goederen geduerende dese tochten soude coemen te veroveren, 't sy in see, revieren ofte bayen ende in de ver overde steden, casteelen ende landen sulcx als sy sullen becoemen onder haer te verdeelen sonder daervan aen den lande yets te betaelen dan alleenelycken de gerechticheyt syner Excellentie. Ende sullen de metvaerende schepen van den lande op soodanige vercregene beuyten niets hebben te pretendeeren van het gene by de selve particuliere sy verovert. Alsmede en sullen de selfvyge niets hebben te pretendeeren van het gene by de schepen van oorlooge wert vercregen. Dit om een yder beter te animeeren tot syne devoir ende om den coninck van Hispanien door soodanige middel meerder afbreuck te doene. Staet hier by noch te considereeren soodanige conditiën de liefhebberen werden toegestaen, dat veele goede patriotten sullen hierinne participeeren om daer nevens een goet aental schepen te equipeeren tot afbreuck van den coninck van Hispanien, om eens door soodanigen middel syne macht soodanigh benoemen te werden dat hy geene middel en sal connen by brengen om de Nederlanden ende andre onse geallieerde coningen ende vorsten voorders de oorlooge te connen aen- doen. Ende soude door soodanigen middelen eenen gewensten ende versekerden vrede in gans cristenryck connen becoemen werden. Voorders soude hier noch van weegen de Westindische compagnie noch connen bygevoeght werden negen van hare voornaemste schepen ende ses jachten, ende de selvyge te versien met een goet aental wel ervaeren officieren ende bootsvolck,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 106