114 TOT UYTERSTE RUINE 73 GAV ASV 193 f.3v.-4v. Resolution der Staten-Generaal. Nieuwe Reeks 1610-1670, J. Roelevink (ed.) VI (2 jan. 1623-30 juni 1624) [Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 208] ('s-Gravenhage 1989) 164-165, 9 juni 1623. Overigens de keuze van de hoofdparticipanten in eerste instantie niet op Jan de Moor gevallen. Bij de stemming van 3 juni 1623 kwam hij 3 stemmen te kort om naar Den Haag te worden afge vaardigd. Slechts omdat burgemeester Rogier Cobbaert 'sich geexcuseert hebbende niet te connen vaceren' werd De Moor alsnog gecommitteerd. 74 The Negotiations of Sir Thomas Roe in his Embassy to the Ottoman Porte, from the year 1621 to 1628 inclusive (Londen 1740) 163. 75 De gegevens over aantallen kapers en prijzen zijn gebaseerd op respectievelijk de vei lingrekeningen (ZA Rek. C) en de administratie der uitgegeven commissies en instruc ties (NA AA 2425-2427). 76 De gegevens over de kapiteins Ita en Thijssen zijn grotendeels verzameld en welwillend ter beschikking gesteld door P. F. Poortvliet te Den Helder. 77 NA AA 2425 (Commissiebrieven) 24 mrt. 1622. ZA Rek. C 39740, 39980, 40140, 40290, 40590, 40740. GAV ASV 4922, Magistraat Vlissingen aan prins Maurits, 29 aug. 1624 (afschrift ca. 1775). NA OWIC 20 (Not. Kamer Zeeland) 8 nov. 1627. Roos, Zeeuwen47-52. NA AA 2459 (Not. Adm. Zeeland) 12 mei 1634. 78 NA AA 2425 (Res. Adm. Zeeland) 13 sept. 1622. ZA Rek. C. 40140, 40230, 40480, 40590, 45500 f.lr-17r. NA OWIC 20 (Not. Kamer Zeeland) 26 juni 1628. NA OWIC 21 (Not. Kamer Zeeland) 10 mrt. 1633. ZA Rek. C. 35100-35170, 30110-30160. Nagtglas, Levenberichten II 763-764. Bruijn, Varend Verleden, 37-38. Boxer, Action'. Een levendig verslag van de verrichtingen van Thijssen in de slag bij Abrolos verscheen te Middelburg bij Zacharias Roman: Een cort ende warachtich verhael van de vermaerde seestrijdt en loffelycke victorie onder 't beleyt van den Generael Adriaen Janssen Pater teghen de Spaensche Armade onder't beleyt van Don Antonio Doquendo Biscayn in deze jare 1631 (Middelburg, 1631) KB Knuttel 4153. 79 NA OWIC 1 (Not. Heren Negentien) 3 apr. 1624. 80 NA OWIC 1 (Not. Heren Negentien) 3 apr. 1624. 81 Report and Accompanying Papers of the Commission appointed by the President of the United States "to investigate and report upon the true divisional Line between the Republic of Venezuela and British Guiana" [United States Commision on Boundary between Venezuela and British Guiana] II (Washington 1897) 38-39. 82 Lorimer, English and Irish Settlement, 79-87. 83 Report II, 42, 8 okt. 1626. De Moor werd tot bewindhebber benoemd wegens het over lijden van de Vlissingse burgemeester Rogier Cobbaert. NA OWIC 20 (Not. Kamer Zeeland) 5 okt. 1626. 84 Report II, 42-43, 26 nov. en 3 dec. 1626. 85 Lorimer, English and Irish Settlement, 87-88, 269-274. Roos, Zeeuwen, 23-29. 86 G.J. van Grol, De grondpolitiek in het West-Indische domein der Generaliteit ('s- Gravenhage 1934-1947, ed. 1980) I 45-46, II 24-27. 87 Report II, 54, 21 juni 1627. 88 M. Ballintijn, 'Nieuw-Walcheren voormaels een woest eijlandt', Zeeuws Tijdschrift 21 (1971) 141-152, aldaar 143. Report 11, 54-55, 21 juni 1627. Van Grol, Grondpolitiek II, 27-29, 258-260. 89 Voortganck van de West-Indische Compaignie (Amsterdam 1623) KB Knuttel 3426, afge beeld in: W. Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf 1607-1647 (Nijmegen 1995) 496. 90 Over de plannen: C.R. Boxer, De Nederlanders in Brazilië 1624-1654 fed. Amsterdam/Antwerpen 1977) 26-27. O. van Rees, Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland tot het einde der achttiende eeuw (Utrecht 1868) II, 435-440, met name 437. 'Advies tot aanbeveling van de verovering van Brazilië door de West-Indische Compagnie', Kroniek van het Historisch Genootschap 27 (1871) 228-256.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 116