JAARVERSLAGEN 2003 157 wen sluimerend Valkenisse: verschijning en wederom verdwijning van een Zuid- Bevelands dorpje onder de golven', dr. K. d'Angremond, hoogleraar aan de TU te Delft, over 'Het verjaagde water door A. den Doolaard - Roman of geschiedenis boek?' en tot slot de heer Ch. Jacobusse, hoofd externe betrekkingen bij de Stichting Het Zeeuwse Landschap, over 'De ramp, breukvlak van oude en nieuwe tijd'. Tevens werd een onbekende film over de Watersnoodramp uit het archief van de ZLM (Zeeuws Archief) vertoond. De 17de Historische Studiedag werd geor ganiseerd in samenwerking met de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en trok 88 deelnemers. Werkgroep Geologie Het aantal leden van de Werkgroep Geologie nam in 2003 toe van 104 tot 107. Er meldden zich vier nieuwe 'leden' (eigenlijk donateurs), één lid beëindigde zijn lidmaatschap. Op de Algemene Ledenvergadering op 17 januari werd de heer A.H. Kattenwinkel herkozen als secretaris. Evenals in het voorgaande jaar was ook nu geen gegadigde als vijfde bestuurslid te vinden. Diverse leden waren op 10 januari aanwezig bij de crematie van de heer J. Gunst, waar voorzitter L.P.M.J. Wetsteyn in een toespraak op treffende wijze de grote betekenis van Hans Gunst voor de werkgroep schetste. In het verslagjaar werden de volgende lezingen gehou den: op 21 februari 'De kunst van het prepareren' door de heer A. Jordans; op 25 april 'Krijtfossielen van Cap Blanc Nez' door de heer V. Strijbos; op 23 mei 'De Kaloot als vindplaats van haaientanden' door de heren F. Frenken en A.H. Kattenwinkel; op 17 oktober 'Van tropenzee tot watersnoodramp', over de geschiedenis van de ondergrond van Zeeland aan de hand van Deltaboringen, door de heer F. Wesselingh; op 21 november 'Fossiele Scaphopoda (stoottanden) van de Zeeuwse stranden en zeegaten' door de heer A. Bastemeijer en 'Fossielenvindplaatsen langs de Nederlandse kust' door de heer F. Wesselingh; op 19 december 'Geologie op postzegels' door de heer P. de Dreu. Verder werden twee avonden gehouden waarop werkgroepsleden de gelegenheid kregen hun bijzonde re vondsten te laten zien dan wel elkaar deelgenoot te maken van hun geologische vakantie-ervaringen. De werkgroep organiseerde in 2003 twee excursies. Op zaterdag 26 april vond een bezoek plaats aan het Teylers museum in Haarlem, waar oud-conservator pale ontologie de heer J. van Veen een rondleiding verzorgde. Op zaterdag 1 november hield de werkgroep een verzamelexcursie naar het strand van het Zwin bij Cadzand. Daarnaast namen leden van de werkgroep deel aan enkele excursies van de WTKG. Op 5 juli hield het KZGW in samenwerking met familie Schot te Zierikzee de jaarlijkse bottenvistocht in de Pas van Terneuzen op de Westerschelde, waaraan dertien werkgroepsleden deelnamen. Verschillende leden verleenden op 5 september hun medewerking aan de 'scholierendag' van het Zeeuws Museum. Drie leden van de Werkgroep Geologie stelden materiaal beschikbaar en richtten even zovele vitrines in voor een expositie met strandvondsten van de Kaloot en ander Westerscheldemateriaal in het Oosterscheldemuseum te Yerseke. Het ver enigingsblad Voluta verscheen twee maal. Werkgroep Theologie In 2003 werden nog twee lezingen gehouden in het kader van het centrale thema:

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 159