158 JAARVERSLAGEN 2003 'De verhouding tussen Kerk en Staat, met name de tolerantie ten aanzien van andersdenkenden van het seizoen 2002-2003. Op 29 januari sprak dr. P. Nissen over 'Ontwikkelingen in de Rooms-katholieke kerk m.b.t. tolerantie en gewetens vrijheid na 1795'. Op 27 maart hield dr. K. Steenbrink een inleiding over 'Het christelijke Westen en de Islam: religieuze aspecten van een politieke breuklijn'. Werkgroep Kunstgeschiedenis De werkgroep organiseerde in 2003 vijf lezingen. Op 10 februari 'De Collecties van het Zeeuws Documentatiecentrum' door mevrouw drs. E.J.M. van der Doe- van der Geest (aantal aanwezigen onbekend). Op 10 maart 'Oude Schoolplaten' door drs. T. van Gent (16 personen). Op 19 mei 'Japanse Klokken' door mr. L.C. van der Plas (12 personen). Op 13 oktober 'Kunst aan Tafel' door drs. J. Glerum- ten Kate (48 personen) en op 10 november 'Modern glas in Nederland' door drs. J.J.M. Meihuizen (45 personen). Alle lezingen vonden plaats in de Stadsschouwburg, met uitzondering van de februari-lezing die gehouden werd in de Zeeuwse Bibliotheek. Vooral de laatste twee lezingen voldeden aan de doelstel ling van de werkgroep - een kunsthistorisch karakter - en werden goed bezocht. Mevrouw drs. C.E. Heyning en mevrouw mr. L. Vermeer verheten het bestuur. Mevrouw L. Huijgen-Slettenhaar en mevrouw drs. J. Geerse waren bereid tot het bestuur toe te treden. Mevrouw Huijgen zal in het vervolg namens de werkgroep de bijeenkomsten van de Genootschapsraad bijwonen. De heer K. Meertens nam het secretariaat van mevrouw Vermeer over. Het bestuur kwam in het verslagjaar vier keer bijeen. De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 19 mei. De pro jectgroep 'Ontsluiting collectie Zeeuws Genootschap' loopt naar wens. De contri butie bedroeg eind 2003 12, terwijl de bijdrage van het KZGW a 180 kwam te vervallen. Per eind december had de werkgroep 122 leden. Vier nieuwe leden traden toe, terwijl zeven leden opzegden dan wel van de lijst geschrapt werden wegens niet betalen van de contributie. Nadat in de bestuursvergadering van sep tember de voorzitter nog de overweging uitsprak om de werkgroep op te heffen, mag geconstateerd worden, dat de lezingen zich vanaf oktober 2003 in een toege nomen belangstelling mogen verheugen en is dit onderwerp niet meer ter sprake geweest. Agendacommissie De Genootschapsagenda 2004 met als thema 'Glorie en Rampspoed' verscheen in juli 2003. In deze agenda werden alleen afbeeldingen uit de Zelandia Illustrata opgenomen. Van 19 september 2003 tot 1 februari 2004 werd in het Maritiem MuZEEum te Vlissingen een tentoonstelling gehouden waar een selectie uit de agenda samen met andere prenten uit de Zelandia te zien was. De commissie miste in het verslagjaar de inzet van de heer C.J.G.Th.M. van Kempen. De heer Van Kempen heeft zich sinds het verschijnen van de agenda ingezet voor de acquisitie. Vanwege gezondheidsredenen moest hij zich dit jaar terugtrekken. De verkoop van de agenda bleef door gebrek aan menskracht beneden de verwachting. Activiteitencommissie De Genootschapscolleges 2002/2003 gingen in januari/februari 2003 over 'Het menselijk genoom', met als deelonderwerpen 'DNA genen en gezondheid',

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 160