Jaarverslag van de Coördinatiecommissie Verzamelingen 160 JAARVERSLAGEN 2003 en de Zeeuwse Bibliotheek is afgerond. Op 13 oktober wordt medegedeeld dat het concept klaar is en met de Zeeuwse Bibliotheek kan worden besproken. Verder wil het bestuur zo min mogelijk hoofdbruikleennemers; de voorkeur gaat uit naar het Zeeuws Museum, het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Bibliotheek. Op 7 april vraagt de heer van Nieulande aandacht voor het recente archief van het genoot schap. Er is een subsidievoorstel naar de SCEZ om de archeologische collectie te kunnen inventariseren, registreren en ontsluiten. -De website: het KZGW moet een eigen website krijgen, waarin ook verwezen kan worden naar de instituten die de verzamelingen beheren. Verder kunnen gegevens van de werkgroepen, adressen, telefoonnummers en activiteiten vermeld worden. Op 13 oktober blijkt de website vrijwel gereed. -Publicaties: besproken wordt of samenwerking tussen Nehalennia en Zeeland kosten zou besparen en de problemen bij het vinden van nieuwe geschikte artike len zou kunnen verminderen. De leden van de Werkgroep Historie en Archeologie blijken tegen een samengaan. Bovendien heeft de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek een sterke positie, omdat die wel een belangrijke subsidie ont vangt. Ook de redactie van Zeeland is niet enthousiast. Zowel de redactie van het tijdschrift Zeeland als de Commissie tot redactie van Archief en Werken hebben moeite bij het vinden van goede auteurs. De samenstelling van de Coördinatiecommissie Verzamelingen wijzigde in het verslagjaar. Op de Algemene Ledenvergadering in december werd de heer drs. D. de Vries in de plaats van mevrouw I.K. Leeftink benoemd. De commissie bestond daardoor, naast mevrouw drs. C.E. Heyning, mevrouw dr. J.C. Dekker en de heren F.A.D. van Nieulande en drs. F. van der Doe, weer uit vijf leden. De com missie kwam in 2003 negen maal bijeen. De voorjaars- en najaarsvergadering van de conservatoren vonden plaats op 12 april en 22 november. Vanwege het grote cultuurhistorische belang van de verzamelingen van het Zeeuws Genootschap besloot de landelijke Raad voor Cultuur op 20 oktober 2003 een onderzoek in te stellen naar eventuele plaatsing van (delen van) de collectie onder de Wet Behoud Cultuurbezit. Behalve provinciale en nationale erkenning van de waarde van de verzameling, betekent het ook dat zij voortaan rijksbescherming zou genieten, daarop toegezien door de Inspectie Cultuurbezit te Den Haag. Het onderzoek door diverse deskundigen zal in 2004 plaatsvinden. De afwikkeling van de her nieuwde bruikleenovereenkomsten met de Zeeuwse Bibliotheek, het Zeeuws Museum en het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden kreeg dit jaar veel aan dacht. Naar verwachting zullen zij in 2004 kunnen worden getekend. In het ver slagjaar kwam het vademecum voor de conservatoren in concept gereed. Tevens werden registratiekaarten vervaardigd voor de beschrijving van nieuwe aanwin sten. De middeleeuwse houten gevel in de Wagenaarstraat kreeg een onderhouds beurt. Ondanks het vacante conservatorschap konden dit jaar de gildepenningen worden geïnventariseerd en is er een begin gemaakt met het beschrijven van de zegel- en stempelcollectie met behulp van de heer J.M. Hangoor. Op de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar werd de genootschapspenning uitgereikt aan de

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 162