JAARVERSLAGEN 2003 161 conservatoren mevrouw drs. I.H. Vogel-Wessels Boer en drs. P.J. Smallegange, wegens hun verdiensten voor de historisch-topografische atlas Zelandia Illustrata. In de najaarsvergadering traden de conservatoren drs. A.P.J. Bil en J.M. Moraal terug. Zij vervulden gedurende lange tijd de conservatorschappen Gesteenten en Mineralen en Fossiele Botten en organiseerden sinds 1996 de jaarlijkse fossiele- bottentocht op de Westerschelde. De heer Bil kreeg de genootschapspenning uit gereikt, de heer Moraal had deze al eerder ontvangen. Zoals gewoonlijk vonden op de algemene ledenvergaderingen weer voordrachten over de verzamelingen plaats. In juni sprak dr. P. Stuart over de Nehalennia-altaren en in december hield de con servator boeken drs. W. Punt een korte voordracht. Kunst, kunstnijverheid en historische voorwerpen De conservator, mevrouw drs. C.E. Heyning, bericht als volgt: Hoewel het Zeeuws Museum ook in 2003 was gesloten, bleek het toch mogelijk de belangrijke nieuwe aanwinst van het Genootschap, een portretmedaillon dat koningin Elizabeth I van Engeland rond 1585 aan Adriaan Manmaker, tresorier- generaal van Zeeland schonk, aan het publiek te tonen. Zie voor een bespreking van dit object Zeeland 12/4. Dit kostbare kleinood, dat door het Genootschap ver worven kon worden dankzij de steun van de Vereniging Rembrandt, de Provincie Zeeland, het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland, het VSB fonds afdeling Zeeland en het K.F. Heinfonds, werd tijdens een druk bezochte bijeenkomst in het museum gepresenteerd en was gedurende een aantal weken gratis te bezichtigen. Een belangrijk bruikleen, merendeels bestaande uit eremedailles en sieraden werd ontvangen van Jhr. L. van Citters. Dit bruikleen is in het Zeeuws Museum in bewaring gegeven. In het najaar konden twee zeventiende-eeuwse portretten van de Doopsgezinde Gemeente Walcheren worden aangekocht. Het betreft hier de beeltenissen van Hendrik Poocx en zijn echtgenote in 1706 geschilderd door de Middelburgse schilder Jan Bodezon. Zoals gebruikelijk waren ook dit jaar objec ten uit de collectie op tentoonstellingen elders te zien, onder meer in het Nationaal Palace Museum in Taiwan, het Nederlands Textielmuseum in Tilburg, het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch en de Drvkkerij in Middelburg. De werkzaamheden t.b.v. inventarisatie en registratie werden in het verslagjaar voort gezet. Vooral aan de collectie streekdrachten en sieraden werd aandacht besteed. Aan de ontsluiting van de collectie leverde een projectgroep van de Werkgroep Kunstgeschiedenis bestaande uit mevrouw L.I. Berg, mevrouw G. Liezenga-Boltje en de heren J. de la Hayze, D.H. de Kup en J.P. Gillissen wederom een substanti ële bijdrage. Aan verschillende instellingen en personen werden inlichtingen ver strekt. Door de conservator werd medewerking verleend aan de introductiedag die het Zeeuws Museum voor de nieuwe leerlingen van de Scholengemeenschap Nehalennia organiseerde. Munten en Penningen Bij ontstentenis van een vaste conservator werd dit conservatorschap door mevrouw drs. C.E. Heyning waargenomen. In het verslagjaar werd tezamen met de registrator van het Zeeuws Museum de collectie gildepenningen geïnventari seerd.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 163