Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, opgericht in 176'), stelt zich ten doel wetenschap te beoefe nen en kennis te verbreiden, in het bij zonder met betrekking tot Zeeland. Het tracht dit doel te verwezenlijken door de instandhouding en uitbreiding van museale verzamelingen, de uitgaven van een wetenschappelijk jaarboek (het Archief), een reeks monografieën (de Werkenen een cultureel-wetenschappe- lijk tijdschrift (Zeeland), alsmede door de organisatie van lezingen en congres sen. Voor de vakgebieden geschiedenis, archeologie, geologie, rechtsgeleerdheid, muziek, theologie en kunstgeschiedenis kent het Genootschap afzonderlijke werkgroepen. Behalve de werkgroepen is een aantal commissies actief, met name op het gebied van interne aangelegenheden van de vereniging, de cultuurhistorische en natuurhistorische verzamelingen van het Genootschap en de publicaties. U kunt het Genootschap steunen door toe te treden als lid en, desgewenst, een bijdrage te leveren aan de werkzaamhe den van een van de werkgroepen of commissies. Voor nadere inlichtingen omtrent het Genootschap gelieve men zich te wen den tot her secretariaat: Kousteensedijk 7 4331 JE Middelburg (0118) 654347 kzgwé'V.eeuwsebibliotheek.nl www.zeeuwsgenootschap.nl

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 179