40 EEN DOORE GEOPENT Groenveld, S. e.a. De kogel door de kerkDe Opstand in de Nederlanden 1559-1609. 3e dr. Zutphen 1991. Groenveld, S. 'Den Huijsman wordt er heel verermt. Gevolgen van de oorlogvoering voor de bevolking van Geertruidenberg en omgeving, ca. 1593'. In: De Dongebode 19 (1993) 54-85. Groenveld, S. 'De man met de loden schoenen. Een levensschets'. In: K. Zandvliet (ed.), Mauritsprins van Oranje (Amsterdam/Zwolle 2000) 12-35. Groenveld, S. 'In de frontlinie. Hulst en Hulsterambacht tijdens de Tachtigjarige Oorlog'. In: Jaarboek van de Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' 2002-2004 Groenveld, S. en H.L.Ph. Leeuwenberg (ed.). 'Die originale unie metten acten daernaer gevolcht'. In: Groenveld, S. en H.L.Ph. Leeuwenberg (ed.), De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte ('s-Gravenhage 1979) 5-55. Harline, C. E. Pamphlets, Printing and Political Culture in the Early Dutch Republic. Dordrecht 1987. Hof, W.J. op 't. 'De burgerbevolking van Sluis na de reductie in 1604 en 1605'. In: Bauwens e.a. (ed.), Niemandsland77-148. Hullu, J. de. De verovering van het land van Cadzand onder het beleid van prins Maurits van Oranje. Breskens 1904. Hullu, J. de. 'Aanteekeningen over de veranderingen langs de noordkust van Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen van omstreeks 1415-1640'. In: Archief van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1915, 29-50. Kemp, C.M. van der. Maurits van Nassau. 4 Dln. Rotterdam 1843. Kernkamp, J.H. De handel op de vijand 1572-1609. 2 Dln. Utrecht 1931-1934. Knuttel, W.P.C. Catalogus van de Pamflettenverzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek. 9 Dln. 's-Gravenhage 1889-1920. Kraker, A.M.J. de. 'De woelingen der watergeuzen in het Vlaamse kustgebied. Een onderzoek naar hun akties in de Vier Ambachten en de gevolgen daarvan tussen 1572 en 1576'. In: Jaarboek van de Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten 1966-1967, 37-69. Kraker, A.M.J. de. 'De Zeeuwse invloed in Zeeuws-Vlaanderen in de 17de en 18de eeuw'. In: Bauwens e.a. (ed.), Niemandsland, 251-271. Kruijf, T. de. 'Grensgebied en buffer. De verdediging van West-Zeeuws-Vlaanderen in de tijd van de Republiek'. In: Bauwens e.a. (ed.), Niemandsland, 149-174. Lem, A. van der. 'De strijd om de Vlaamse havens tijdens de Tachtigjarige Oorlog'. In: De Vries, Oostende verloren, 9-26. Lombaerde, P. 'De stad Oostende en de nieuwe gebastioneerde versterkingswijzen in de Nederlanden'. In: Thomas (ed.), Val, 47-57. Loon, G. van. Beschrijving der Nederlandsche historiepenningen. 4 Dln. 's-Gravenhage 1723- 1731. Meesters, P. De geschiedenis van Sluis. Sluis 1980. Meteren, E. van. Historie der Neder-landscher ende haerder Na-buren Oorlogen ende geschiede nissen. 's-Gravenhage 1614. Nieu Vicktorie Liedt, Een - van zijn Princelijcke Excellentie GraefMauritz van Nassouwen, ende van de groote Armade van Schepen, ende oock van de overwinninge der schanssen, ende van de groote Vicktorie ende overwinninghe der stercke stadt Sluys in Vlaendren, die welcke zijn Princelijcke Excellentie wt ghehongert ende den vyant also overweldicht ende ontnomen heeft. Op de wijse: van den Grave van Bossu. Middelburg 1604. Pamflet Knuttel nr. 1274. Oosterhoff, F.G. Leicester and the Netherlands 1586-1587. Utrecht 1988. Orlers, JJ. en H.L. van Haestens, De oorlochsdaden Vanden Doorluchtigen Vorst Maurits van Nassov. Off den nieuwen vermeerden Nassavschen Lauren-Crans. 2e dr. Leiden 1609. Raa, F.J.G. ten en F. de Bas, Het Staatsche leger 1568-1795, II: 1588-1609. Breda 1918. Simoni, Anna E.C. The Ostend Story. Early tales of the great siege and the mediating role of Henrick van Haestens. 't Goy-Houten 2003. Stradling, R.A. The Armada of Flanders. Spanish Maritime Policy and European War, 1568- 1668. Cambridge e.a. 1992.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 42