54 DE GRENS VERLEGD Vlaanderen en de Spaanse regeringskringen het belang van deze regio in? Het is evident dat de Republiek, om militaire maar ook economische redenen, dit stukje Vlaanderen niet meer wilde kwijtraken. Het stelde Den Haag enerzijds in staat contributies te eisen van de inwoners van kust-Vlaanderen. Begin mei 1621 stemden die er bijvoorbeeld mee in aan het Staatse leger 25.000 gulden te betalen.22 Anderzijds kan het grote strategische belang van Sluis en omgeving moeilijk worden ontkend. De Republiek versterkte met Sluis haar greep op de Westerschelde en bezat daarmee tevens een goede militaire uitvalsbasis.23 Een tref fende illustratie hiervan wordt geleverd door de grootscheepse aanval die het Staatse leger eind mei - begin juni 1631 uitvoerde op Brugge. Sluis en Aardenburg dienden toen als logistiek knooppunt voor de troepen geleid door Frederik Hendrik in hoogsteigen persoon. Deze aanval joeg een golf van paniek door Brugge en het Brugse Vrije, en slechts op het nippertje wist het toesnellende Spaanse leger de inname van de stad te voorkomen.24 De dreiging van een Staatse aanval vanuit Cadzand of omstreken bleef overigens voortdurend bestaan, zoals blijkt uit de onrust in Gent en Brugge in de zomer van 1633. Gezien de hard nekkige geruchten over een nakende invasie van Vlaanderen maanden de Geestelijkheid en de Vier Leden van Vlaanderen landvoogdes Isabella toen al het mogelijke te doen 'eer dat den slagh op den hals valt'.25 In september van dat jaar verscheen het Staatse leger inderdaad opnieuw in de buurt van Sluis, maar het kwam er slechts tot enkele schermutselingen; graaf Willem van Nassau wist toen evenwel Philippine in te nemen. De permanente dreiging werd daardoor nog gro ter, zoals bleek in mei 1640, toen de prins van Oranje het startschot tot de veld tocht gaf door zijn leger nabij Philippine te laten ontschepen. Vanuit de aldaar inmiddels opgetrokken vesting werd een nieuwe tocht in Vlaanderen onderno men. Het doel van de prins was andermaal de belegering van Brugge, en daartoe wou hij in een omsingelende beweging het kanaal Gent-Brugge oversteken. Dat lukte niet, waarna Frederik Hendrik eind juni besliste opnieuw een poging te wagen om Hulst in te nemen. De verdedigingsgordel rond de polderstad hield toen stand. In 1645 zou dat niet meer het geval zijn.26 Dat de Republiek in 1604 naar Sluis gekomen was om er te blijven, blijkt zeer duidelijk uit het feit dat, na de initiële werken in 1604-1606, de stad vanaf 1620 verder in staat van verdediging werd gebracht. De stadswallen werden verbeterd, het Retranchement werd uitgebouwd met aan de noordzijde het Oranjefort en aan de zuidzijde het Nassaufort, en ook rond Sluis werd een verdedigingslinie opge trokken. Tot de Vrede van Munster bleef het bezit van dit bolwerk een onmisken bare strategische troef. De inwoners van het graafschap Vlaanderen beschouwden het Staatse bezit van Sluis en omgeving als een pistool gericht op het hart van Vlaanderen, en niet hele maal ten onrechte. De Staatse contributies en militaire acties in het graafschap ver klaren dan ook in zeer grote mate de bereidheid van de Vlamingen om de oorlog tegen het Noorden te ondersteunen. Dit samen met de ideologische component - en de invloed van de Contrareformatie kan hierin bezwaarlijk onderschat worden maakte dat de oorlog van Filips IV tegen de Republiek ook de oorlog was van de Zuid-Nederlandse elites tegen het Noorden.27 De politieke en economische bovenlaag van het Zuiden onderschreef volmondig het oorlogsproject van Filips IV, en als het al tot onenigheid kwam, dan had dat alles te maken met het feit dat

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 56