te Amsterdam voor u te zien zeide hijliet gesprek eene andere wending gevende, en schoon gij het gesprokene bij de plegtigheid niet ver- stondt, kondt gij het toch kort daarna in het Eransch lezenindien ik dit een en ander van de bijeenkomst kon zeggen, welke hier heden avond staat gehouden te worden vervolgde hij zou ik u uitnoodigen er u te laten introduceren. Er zou namelijk in den gouden Leeuw eene vergadering plaats hebben van het Departement der maatschappij tot Nut van 't Algemeen, in deze Gemeente gevestigd. Nu werd het mij duidelijk waarom ik zoo vele mannen en vrou wen, heeren en dames, boeren en boerinnen eene achterkamer van de herberg gedurig zag ingaan. Ik had zooveel van die maatschappij gehoorddat ik gretig de gelegenheid aangreep om eene vergadering van een harer Departe menten bij te^ wonen, al verstond ik dan ook niets van hetgene er zou gesproken worden. Van het groot aantal Maatschappijen en Ge nootschappen in Holland, is die: tot A'ut van 't Algemeen de oudste en de aanzienlijkste. Haar oorsprong klimt op tot de middeleeuwen. Wie er de eigenlijke stichter van is, kan niet met volle zekerheid worden bepaald. De gissing dat het Jacob van Maerlant is, die als dichter te Damme in de XIIId0 eeuw bloeide, en van wien men bewezen heeft dat hij dezelfde persoon is als Tvl Uilenspiegel schijnt wel de gegrondste GO

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 106