VIII VOORREDE. mans Cadsandria in een Zeeuwsch-Vlaamsch jaar boekje te herscheppen, wij zijn daartoe bereid; doch dan verwachten wij ook, bij vroegtijdige medewerking uit die strekenvele inleekenaren cn belangstellenden, zoo als wij die uit deze streken mogten ontvanger. Opmerkingen, aanmerkingen, billijke beoordeeling alles zal ons welkom zijn. En hiermedegewestgenooten l ons Cadsandria uwer welwillendheid aanbevelende, hopen wij uit ruime ondersteuning moed te scheppencm met lust cn ijver de bouwstoffen voor een' volgenden jaargang te verzamelen. Den lezers en lezeressen zij heil In den lande van Kadzand, 21 November 1855. J. H. VAN DALE, J. JOBSE, G. P. ROOS.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 10