77 gestichtwaarvan wij spreken was, van toen af tot zoolang het bestond, onderworpen aan het klooster van Winoxberge, misschien wel, (relijk zich vermoeden laat, aan de beroemde Abtdij aldaar, gesticht ter eere van St "W i- kock, een' Engelschman (4). Writ ge ook iets van de H. Lewina weten? Onder koning Eil Ieutüs of Ethelbeut, die van 858 tot 862 over Engeland regeerde, was zij eene in vroomheid uitmuntende maagd, die haar leven in den marteldood eindigde. Toen nu het lijk dezer maagd en martelaresse door Balger herwaarts overgevoerd was werd het tenzelfden jare door de Monniken van Winoxberge in de steden en dorpen langs de kusten van Vlaanderen rond gedragen bij welke gelegenheid vele en groote wonderen geschied zullen zijn die door den toen maligen Bisschop der Moriners (van Terou- anne) Drogo zijn bijgewoond en beschreven, ïk zou verhalen kunnen van de buitengewone genezingen te Alvcringern bij Veurnete Leffmge te Oudenburg te Uutkerke en in het eiland Va cheren. Te Brugge trokken de Priesters me vaan dels als in processie het heilige hgchaam buiten de stad te gemoeten toen men het genaderd was werden twee waskaarsendooi den win uitgeblusclit, van zelf weder ontstoken. O l te Dudzeele en Liswege werden zieken hersteld (b). Daarop werd het vereerde gebeente zoigvu - dig weggeborgen 't zij te Monnikereede tzij te

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 123