90 in één foliodeel de ondoopers van »het Polderken I.em, het Polderken Namen, den Brugschen polder, de splete van onze Vrauwe Polder, 's Heer Bens polder gezegd Zeykenszant." De splele van Onze-Vrouwe-Polderdaai- in beschrevenbevatte 111 Gein., 211 R. en behoorde aan de Lieve Vrouwekerk te Aardenburg, waarvan de polder gewisseljjk den naam ontvangen heeft. De vriendelijke en ervarene koster van Damme, Norbei.t de Bel, tot wicn ik mij begaf na mijn bezoek te Monnikereedeverhaalde mij, datdeOnze-Vrouwe-polder nog bestaat enparochieert onder Damme, juist gelijk in den ommelooper beschreven is, terwijlMonnikereede thans parochie Ooslkerke is. Dat San- dbrus en Grammaïe Monnikereede plaatsen tegenover het Oostkerker Ambacht en er dus niet in, dit is volkomen naar waarheid en mede in overeenstemming met het vermelde uit den ommelooper. Oostkerker Ambacht strekte zich zeer wijd uit tot bij Mude en bij Damme en rondom Monnikereede. Maar dit laatste behoorde er evenmin toe als Mude en Damme, als zijnde een' vrije, onafhankelijke stad, wier grondgebied van Ooslkerher Ambacht was afgenomen en geëmancipeerd. Floiiens van Marissibn was landmeter 's lands van den Vrije en mat b. v. den Polder I.em den 5 Nov. 1590. (22) Deze merkwaardige kaart is mede in 't bezit van den Oud-Bnrgeineester de Bruijne. Jammer dat zij zóó ge schonden en eigenlijk slechts een fragment is zonder ee- nig opschrift. De kaart van Nicolaas Visscher, gedrukt te Amsterdam, Flnndrm pars Septentr., compreh. Francon. Brug. etc., vertoont ter plaatse, waar Monnikereede lag, een' menigte van wegen of straten, die elkander doorsnijden waarin groote overeenkomst is me.t het beschrevene. (23) Gheldolf, II, 325. (24) Een 75 jarig grijsaard, met wien ik straks daarna naar Damme wandelde, verhaalde mij in zijne eenvoudig-

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 136