124 aan liet gelieele gewest deszelfs naam zoude hebben gegeven. Dat de Eede zich evenmin ontlastte in de wezenlijk bekende Lieve, blijkt daaruit, dat het ten strengsten was verboden in het octrooi van Margairetha om, het zij links het zij regts eënige rivier ol hoedanigen waterweg ook op het kanaal toe ie laten, en dat alle watergangen of walerloozingen die door het kanaal afgesneden werden met dui kers onder door zijn geleid. Ten eenenmale beslissende zijn daaromtrent de volgende drie stukken en vooral dat L8. li, van 11) December 1522. A. Actum anno 1237 t' saeterdaglis naer onse Lieve vrauwe Lichtmesse. Bij desen act wort vermelddat quam voor Schepenen van den vrien, in ghebannen vierschaeremees ter "Wauter Brusch, procureur over de stad Ghendvorghevende dat den abt Diederic van Soetendaeleende sy ne meenters hadden lig - ghende eenen waeterganc, vallende in de Gent- sclie leye, besieden de brugghe te Zoetendaelc ende dat de Gendsche leye beswaert waere van den waetere dat quaeme nut dien waeterloepe. Sustinerende dat sy gehauden syn anderen loep aen hun waeter te ghevenofte cost te gel- dene gheordonneertdat aen de slad Ghend waeteringhe sal ghegolden worden bv alle de

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 170