134 gewoon kiescli was in zijne middelen en zij beiden wel eens deden, wat gedaan werd, tij dens de geschillen tusschen Zeeland en de ge neraliteit over de Hoofdplaat ventileerden, toen men hier wel eens een jaartal een paar eeu wen vervroegde of verlaatte, en daar wel eens een charter verkeerd las en nog al dikwijls schrijffouten had. Niettegenstaande dit al les, zeg ik, zou men niet meer zeggen, dat in de tijden der Noormannen alle oorkonden betreffende de chorogxaphie van dit gewest zijn verloren geraakt, indien men zich de moeite getroostte en geduld had om die pro cessen te onderzoeken. Het archief van Zeeland omtrent de Hoofd plaat, levert vele bijzonderheden open spreidt veel licht over de vraag: Hoe men ertoe ge komen is in de vorige eeuw, om zoo zeer aan te dringen en voor bewezen te houden dat westelijk Staats-Vlaanderen vroeger Zeeuwsch was. Zoo men Pauselijke Bullen, Bisschoppelijke, Abatiale of Graaflijke Confirmatien als door bedriegelijke middelen verkregen, wil beschou wen, dan zal niemand dit kunnen doen om trent reglerlijke gewijsden, die altijd Contra dictoir werden verleend, en dus, na dat de echtheid of onechtheid der stukken behoorlijk was onderzocht. Aannemende dat het gewest niet bestond uit

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 180