135 Nessen of uit afzonderlijke kleine eilanden, maai dat het land van AardenburgOostburg en IJzen- dijke, aan drie zijden ingesloten door den lJven- dijk, tot den vasten wal van Vlaanderenbeliooide, moet ik van zelf betwijfelen dat het gewest de oudegrensvan Zeeland zoude hebben daargesteld. "Wat men voor vals oh of vervalscht houden moge, niemand zal het durven ondernemen, 0111 aan de echtheid van. hel Charter van Aar- nout te twijfelen, en niemand ook, die hetzelve met aandacht heeft gelezen, zal ontkennen dat dit stuk meestendeels eene bevestiging bevat van vroegere giften. Tot de goederen die Aarnout aan de Abdij teruggal, behoorden »ln pago flaudrensi iuxta iiCastrum Osborch in loco nuncupante inerona bennonis pastoralia quae sufficere possunt oui- bus CXX et in alio loco mari proximo uocabulo Combesscura terrain ad aleudas oues. C. Het is hier de plaats niet 0111 in ontwikke lingen te treden omtrent het gene door pagus (landrensis verstaan worden moet. Het blijkt dat de benaming pagus 111 den zin, zoo als het hier voorkomt, moet opgevat worden als datgenewat wij rui verstaan door gewest kwartier of land, en mitsdien moet de brief van Aarnout gelezen worden «Dat hij ter plaatse genaamd Merona bennonisin de nabuurschap van de vesting Oostburg, in liet kwartier van Vlaanderen, de grasetting schonk voor H20 scha-

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 181