7 eigene betuiging, nog nooit van liet Collegie liad gehoord. In druk is van hem verschenen ?en werkje getiteldBewijs dat de stad Sluis h Vlaanderen eene zeer gezonde lucht heeft en voor de soldaten een goed garnizoen is. 1756. (4). Onder de 16 stuks manuscripten, welke ter Archiefkamer berusten tellen wij als de voor- •f» naamste: 1'. Eene inleiding tot eene verhandeling over het waterregt der stad Sluis. 2°. Eene horte deductie over het waterregt der stad Sluis. '5°. Uitvoerlijhe verhandeling over het waterregt en Nieuw-Muiden der stad Sluis in Vlaan deren. 4°. jDistincte concepten over de aloudheid, aan zienlijkheidprivilegiën enz.van het Coll. 's lands van den Vrije. I0;'. Historische kronijli van het Oost-Vrije (Sta- ten-lodem). Het is vooral op dit laatste dat wij mem- bijzonder de aandacht wenschen te bepalen, als meer in betrekking staande tot deze stre ken in het algemeenterwijl 14 meer be paald betiekkiug hebben op de stad Sluis. Wie eenigzms met de plaatselijke geschiedenis be kend is, heeft ongetwijfeld over dat beruchte waterregt gehoord of gelezendat jaren ja eeuwen, een twistappel was tusschen Mude en Sluis, en in later tijd de hevigste botsingen

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 53