veroorzaakte tusschen het Bestuur van den Vrije en dat der laatstgenoemde stad. Wij mogen daarover thans niet uitweiden, en gaan voor; met op te merken dat het jammer is, dat de aar- wezige manuscripten eigenlijk slechts in khd bestaan, en, met eene bevende hand geschreven, en van vele verwijzingen en doorhalingen voor zien, het taaiste geduld op de proef stellen. Dit neemt echter niet weg, dat zijne historisch} kro- nijk, waarinliij heeft bijeengezameld en vol gens jaarorde gerangschikt, wat hij bij verschil lendeschrijvers vond aangeteekend, gansch niet onbelangrijk is voor de geschiedenis van deze streek lands. Dat het zijn voornemen was dit werk door den druk algemeen te maken, blijkt uit zijne inleiding tot hetzelve, waaruit wij ook ziendat hij dit werk in de laatste jaren zijns levens vervaardigd heeft. Er is voorzeker veel indat, bij de vor deringen, ja, bijna zouden wij zeggen, de reuzenschreden, die de geschiedenis in een tijdperk van 100 jaar heeft gemaakt, den toets niet zou kunnen doorstaan. Een en ander heeft bij ons het denkbeeld opgewekt omna iets over den schrijver en zijn werkte hebben gezegd, dat werk meer bijzonder te doen ken nen. Het heeft ons den moed gegeven om de hand te slaan aan Haykens kronijkof liever aan dejaarboeken van het Oost-Vrije (Staten- bodem) en om, geleid door het werk van be-

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 54