la Heidendom nam een aanvang en liet licht zegepraalde. Der Franken heerschappij werd na een' honderdjarigen strijd in Vriesland, ge grondvest; ook de Saksers werden bedwongen en genoodzaakt liet Christendom aan te nemen. Het eerst van al zullen wel deze streken van het toenmaals zoo uitgebreide Vriesland, als bijna aan alle zijden door de Franken ingeslo ten, aan dezen zijn onderworpen geworden en het Christendom hebben aangenomenAls ver kondiger van het Evangelie ontmoeten wij in den aanvang der Vllde eeuw Eligius, Bisschop van Noyon, meer bekend onder den naam van Sint Elooi. Had tot hiertoe de Hemelsche Vader onze voorouders laten wandelen in hunne we gen, «zonder Christus, vervreemd van het bur gerschap Israëls, vreemdelingen van de verbon den der belofte, geene hope hebbende en zonder God in de wereld," nedergeknield voor hout en steen, als tot de stomme afgoden heenge trokken, thans mogthun het lichtdes Evangelies bestralen, en niet te vergeefs. Weldra verrezen er hier en daar bedehuizen, waarvan onder anderen dat te Oostburg aan Sint Elooi was toegewijd. Dat de naam van dezen waardigen gezant, die door een godvruchtig afsterven een even godvreezend leven besloot, onder ons in zegenend aandenken blijve! Zoo waren dan deze gewesten onder Fran kische heerschappijen stonden zij onder het

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 61