Zoo brak het jaar 1584 aan waarin een nieuw geslacht den gravenstaf voeren zoude.— Slaan wij thans eenen blik op de ontwikkeling van den handel in deze streken. Het Hanze verbond was inmiddels uit kleine beginselen in het midden der XIIId" eeuw in Duitschland ontstaan, en had zijn weldadigen invloed, trots het woeden van den oorlog, in deze streken doen gevoelen, ja, de handel nam zoodanig toe, dat. één van de vier hoofdkantoren van het Hanze-verbond in het naburige Brugge werd gevestigd. Aardenburg en Oostburg waren reeds, van ouds, als koopplaatsen beroemd, en Bier vliet ook reeds als zoodanig in den jare 1126. De eerste stad dreef zelfs handel tot op de Oostzee, zoodat de koningen van Denemarken (1258) en van Engeland (1261, 1296) haar han- delsvoorregten toestonden. Oostburg bezat den handel in koord en touw; de Vriezen sloegen er hunne paarden op; ook dreef zij sterken handel in zout met die van St.-Omer. Was Biervliet's handel vroeger reeds bloeijendde uitvinding van het haringkaken door Willem Beukels deed denzei ven niet wei nig toenemen. Sint Anna, toen nog Mude ge- heeten, lid van de Vlaamsclie of Londensche Hanze, een beroemd handelsverbond, bezat den pik- en vischhandelen het regt om met uitsluiting van Sluis, ankers en kabels ten dienste der zeevarenden te verkoopen. Sluis

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 68