bezat den stapel der wijnen; naderhand ook dien van den droogevisch benevens den han del in pik, teer, visch, enz. De zoutziederij en de haringvisscherij waren er in eenen bloeijenden toestand zoodat Lodewijk II van Male in 1360 reeds beval, dat er te Sluis 4 makelaars van den zoute wezen zouden. Tevens ontving men er den tol van de Spaansche schepenmitsga ders van die uit de meeste der Hollandsche steden. Ook de letterkunde was in dit tijdvak ont waakt, en in een der voornaamste overblijfselen uit de Middel-Necferlandsche letterkunde, vin den wij het eiland Wulpenof den Wulpenwaardin Kadzand aangewezen als eene der plaatsen waar de gebeurtenis, in de Goedroen-Sage voorge steld zich heeft toegedragen Willem Utenhove een priester van Aar denburg vervaardigde omstreeks 1170 het tweede der boeken van den Reinaert de Vos, het tot heden ten dage beroemde dieren-eposen Ja cob van Maerland nabij deze strekente Damme (1233) geboren, kennen wij als schrij vers van verschillende werken die voor ge schiedenis en taalkunde eene onschatbare waarde hebben. Hij overleed te Damme in den jare 1500- Keeren wij thans tot de geschiedenis dezer streken onder het Bourgondische huis terug.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 69