97% van de onderzochte poelen bleek neutraal of basisch. Een te lage zuurgraad is hiermee in Zeeland evenmin een belem mering voor aanleg van een poel. Hierbij de kanttekening dat op de Vroongronden (Kop van Schouwen) de poelen zuur zijn (laagst gemeten pH-waarde 5,3). Dit is het leefge bied van de heikikker. Deze is hier echter tijdens het onderzoek niet aangetroffen. Kijken we naar de meer kritische soorten zoals boomkikker en alpenwatersalamander dan is een meer soortgericht onderzoek wenselijk. Met name bij de boomkikker lijkt het zoutgehalte een belangrijke rol te spelen. Verder is het aannemelijk dat een succesvolle voortplanting meer eisen stelt aan een poel dan alleen de waterkwaliteit. Zo dient men het aspect predatie door roofvis en/of roofin- secten niet te onderschatten. Ook hier is een meer gericht onderzoek wenselijk waarbij de andere reeds genoemde overige factoren in acht dienen genomen te worden genomen. Meer informatie Ten slotte hebben wij, ondanks dat de resultaten van het onderzoek wisselend zijn, het idee gekregen dat er is gewerkt aan iets waar nog weinig over bekend is. Wij hopen dat ons project een begin is van verder onderzoek en dat dit uiteindelijk vitale amfibieënpopulaties in Zeeland en de rest van Nederland tot gevolg heeft! Wanneer je bent geïnteresseerd in een meer uitgebreidere toelichting op het project kun je contact opnemen met de uitvoerders: sandy.dehaas@casema.nl of birdtree@zeelandnet.nl De Boom In LENTE 2011 Stichting Landschapsbeheer Zeeland 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2011 | | pagina 7