OFFICIËLE VROOMHEID EN RAUWE WERKELIJKHEID J.L. Kool-Blokland De zorg gewogen. Zeven eeuwen Godshuizen in Middelburg De op 1 juli 1984 van kracht gewor den fusie van het bestuur van de Middelburgse Godshuizen met het be stuur van het Vlissingse Bethesda/ St.- Josephziekenhuiswaardoor de laatste instelling van de Middelburg se Godshuizen, het Middelburgse Gast huis, op termijn gaat verdwijnen, is voor het bestuur aanleiding de lan ge en gevarieerde geschiedenis van de vele Middelburgse instellingen voor zieken- en wezenzorg op papier te laten zetten. De historica mevr. J.L. Kool-Blokland aanvaardt de opdracht het enorme archief - ruim 100 strek kende meter - ontsloten door en be waard in het Rijksarchief voor Zee land te transformeren in een, voor niet-vakgenoten leesbaar verhaal. De schrijfster is op deze jarenlange studie gepromoveerd aan de Katholieke Universiteit van Brabant, een promo tie die voor alle partijen van voor deel is. De opdrachtgever heeft de zekerheid dat het resultaat van zijn opdracht voldoet aan wetenschappe lijke normen terwijl de opdracht voor de schrijfster naast materiële ook im materiële winst oplevert. Het boek van ruim 600 bladzijden is als deel 7 opgenomen in de Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschap pen. In een uitvoerig voorwoord legt de schrijfster verantwoording af over de manier waarop ze het werk heeft aangepakt. Ze heeft zich tot doel ge steld een beschrijving te geven over hoe, gedurende vele eeuwen, de Mid delburgse zieken, hulpbehoevenden en wezen zijn verzorgd. Ze heeft hier bij de nadruk gelegd op het detail; door dit accent op de petite historie door J.Z.S. Pel wil ze met dit werk een bijdrage le veren aan de vermeerdering van de kennis over en het inzicht in de soci ale geschiedenis van de Zeeuwse hoofdstad. Het boek geeft met name informatie over twee lagen van de Middelburgse bevolking. In de eerste plaats over de brede onderste sociale laag waartoe de verpleegden behoorden- zieken- en wezenzorg was in het verle den een onderdeel van de armenzorg - en in de tweede plaats over de sociale bovenlaag, de Middelburgse upper ten, waartoe zeker vanaf het midden van de 18e eeuw de besturende regen ten behoorden. De geschiedenis van de Godshuizen is op twee manieren ingedeeld, naar de soort van zorg en naar tijdsperi oden. Het eerste deel van het boek dat de ziekenzorg behandelt is in drie pe rioden gesplitst: de eerste periode beslaat de late Middeleeuwen, de tweede de periode van de Republiek, de derde de periode na 1814. Het tweede deel dat de wezenzorg be schrijft is in twee perioden onder verdeeld: het eerste deel behandelt de periode vóór 1812, het laatste deel de periode vanaf 1812 tot 1929, het jaar waarin het laatste weeshuis bij gebrek aan wezen zijn deuren sluit Het is niet goed mogelijk een boek van 600 blz. op de voet te volgen: het resultaat zou op zich een klein boekwerkje worden. Ik wil me beper ken de diverse instellingen die in het boek besproken worden in een tijdskader te plaatsen. De hoofdmoot van het boek is gewijd aan het oudste en tevens laatste gesticht van de Godshuizen, het Middelburgse Gast- 1 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 14