neuzen 'de rynck te laten ryden' Dit werd door de Terneuzense magi straat niet toegestaan. Alleen tij dens de plaatselijke kermis en de jaarmarkt werd er aan ringrijden ge daan. Voor deze laatste gelegenheid verscheen er zelfs een advertentie in de Middelburgsche Courant.'' Het is dus duidelijk dat het ring rijden in Terneuzen een traditie kende Nicolaas Bakker (1763-1868) beschrijft dit spel ook in zijn dagboek: 'in 1817 is er met toestemming van het gemeente bestuur op het naaikus- sen den ring gereden met 9 persoo- nen de prijzen daar om gestoken wierd was een zilver horlogekitting en een paar zilver kerkboek sloten en een paar klapstukken en zilver vingerhoed. Drie km ten noorden van Zaamslag ligt de buurtschap Reuzenhoek. Op 9 september 1752 willigde het Axelse stadsbestuur het verzoek van Jan Minnaert in, waardoor de jeugd bij Jans herberg 'de ring mocht rijden'. Deze ringrijderij viel samen met de Terneuzense kermis.® Conclusie De aanvragen bij de plaatselijke ma gistraat om de ringrijderij te mogen doen vielen meestal samen met Pink steren of de plaatselijke kermis. De magistraat toonde zich meestal bezorgd over de onrust die het ringrijden met zich meebracht. De aanvragen werden meestal omschre ven met: 'te mogen rijden den ring' (Biervliet, 1743) 'om de ring te rijden' (Biervliet, 1791) 'de rynck te laten ryden' (Terneuzen, noten 1. H.C.M. Ghijsen, Woordenboek der Zeeuwse Dialecten (Den Haag, 1964), blz. 789. 2. Gemeentearchief Terneuzen, deel Biervliet, Resolutieboek Burgemeester en Schepenen 1726-1743, gedateerd 20 mei 1726. 3. Gemeentearchief Terneuzen, deel Biervliet, inv. no. 23, fol. 96, gedateerd 6 juni 1791. 4. J.Wesseling, De Geschiedenis van Terneuzen (Terneuzen, 1958), blz. 254. 5. A.J.M. de Kraker en L. Riemens, 'Nicolaas 1784) 'den ring gereden' (Terneuzen, 1817); 'de ring mocht rijden' (Reuzenhoek, 1752) Opmerkelijk is, dat het woord 'ring' steeds met het bepaald lidwoord op treedt. Op Walcheren is de omschrij ving 'de rien(g)k rieë(n)' algemeen gebruikelijk. Deze omschrijving wordt ook gegeven door Kortgene, Wissen- kerke, Poortvliet, Sint-Philipsland HoedekenskerkeRetranchement en Goedereede Als extra linguïstisch element zij ver meld dat Biervliet, Terneuzen en Axel sedert 1588 het Committimus vormden, dat door de Staten van Zeeland werd bestuurd. De heerlijkheid Zaamslag was net als die van Nieuwvliet in handen van voorname Walcherse, mees tal Middelburgse, families.7 De uitstraling van het Walcherse ring rijden over Zeeland is dus niet verwon derlijk. Bakker, een voornaam Terneuzenaar en zijn tijd, een voornamelijk sociografische studie met als uitgangspunt zijn dagboek (1800- 1846)', Jaarboek van de Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" jaargang 1984/ 1985, blz. 194. Opmerking: Naaikussen is de naam van het gehucht Driewegen. 6. J. Wesseling, De geschiedenis van Axel (Gro ningen, 1966), blz. 161. 7. Zie 1, blz. 789. 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 24