als stank en geluidshinder en geeft een beeld van de verdwenen meekrap cultuur. 'En voort wentelen de wie ken' is niet de titel van een streek roman, maar van een hoofdstuk dat de lezer met behulp van een denkbeel dige tijdmachine naar een mooie voor jaarsdag in 1750 voert. De Lange Jan wordt beklommen; het uitzicht biedt molens en nog eens molens. Daarvan staat nu, in 1991, nog meer dan de helft overeind. In de tussenliggende periode beleefde de molen het top punt van zijn glorie (19de eeuw), gevolgd door een langzame aftakeling die weer uitliep in de moderne res- tauratiedrang Willem Staat beschikt over een vlotte pen. Zijn nu volgende 'Molen-ABC' geeft dan ook geen dorre opsomming van alles wat er omtrent molens te melden valt, maar biedt naast dege lijke trefwoorden als 'assen', 'baar den' en 'molenbehoud' zonderlinge lemma's als 'dankbaarheid', 'echt mo lenbrood' en 'let op'. Ik noemde Zeeuwse Molens hierboven een naslagwerk. Niet in de eerste plaats om de inhoud van de hierboven genoemde hoofdstukken, en ook niet om het misschien al te grillige 'Molen-ABC'; wèl om het hoofdstuk 'Zeeuws Molenbestand'. Dit omvat de actuele informatie omtrent de reste rende 77 molens in onze provincie. Van elke behandelde molen is een fo to opgenomen, terwijl de beschikbare informatie volgens een vaste volgorde wordt verstrekt: adres, naam, bouw jaar, type enz. Ook het enige jaren geleden door NRI uitgegeven Vlied bergen van Kees Bos en Bas Oele bevatte een catalogus van alle nog bestaande bergen. Zeer handig voor wie even een bepaald gegeven over een bepaalde berg of molen wil op slaan. Een verspreidingskaart met daarop alle 77 molens besluit het Molenbestand. Zeeuwse Molens biedt zoveel informa tie dat, om de produktiekosten bin nen de perken te houden, de tekst in drie kolommen moest worden geperst. Het verschil tussen blad- en zetspie gel is zo wel erg gering geworden. Ook de literatuuropgave is te beknopt, en van de geldende regels betreffende titelbeschrijving en alfabetisering heeft de auteur zich niets aangetrok ken. Maar dat zijn geringe bezwaren: Zeeuwse Molens is een heel informa- tief, fraai uitgevoerd en bovendien goedkoop boek. J.J.B.K. Vlissingen in opstand tegen de Span- jaarden, 1572; tekst: Doeke Roos, illustraties: Cees van der Burght. 63 pagina's; uitgave Stichting Ves ting Vlissingen 1991. ISBN 90—71110— 07-9. Prijs 10,-. Onlangs is er een bijzonder aardig boekje verschenen over de bevrijding van de stad Vlissingen in 1572. Ver loor op 1 april Alva zijn bril, op april 6 verloor Alva zijn fles. De inname van Den Briel komt in elk schoolboekje voor. Na 1600 (slag bij 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 27