Mevr. de Pree en haar broer Marien plaeteD'r waere 6 caffees, 5 mee dansmeziek, deurhaens 'n pierement of 'n allevenstuuverurhel. Di stak je vanachter 'n kluute (2i centstuk) in en dan behon 't te spelen: Kruuspolka, Duitse Polka, Wals, Streep (7 stappen vóöruut en 7 stap pen achteruut). 't Wier nog 1917 êêr a te Step deubrak Die brachte de kostschoolmeisjes mee. Dat konne m'n trek (direct) naedoeë. 's Maendags was 't derde martdag. 's Zondags was 't seil overaol over. D'r kwam 's maendagsmiddags 'n 'conferen cier'. Eêl de burgermensen (alle burgers) kwaeme dan ni Hotel de Pa trijs luustere. Eest was t'r allêênig de kuresel en de schommel, laeter kwam di 'n zweefmeule bie, êêns 'n stöómkuresel'n Hlijbaon was ok in trek, net as dat schietkraem. Dat ao 'n bewegelijke achterkant, zodat de schietschieven nie stille 'ienge. Toen a me te hrööt wiere voo de kure sel, hienge m'n ni de 'schommel', di wachtte m'n op 'n jongen, want 't was swaer om zóó 'n bootje ni boven te kriehen. Mee aolle beie je voeten druk ke, anders wier j' opgelicht. Laet op 'n aeven is t'r 's 'n dronkige (dronken) jongen uut Kamperland d'r uutgevaole en dóód. 'Eêl erreg voo die ou- wers; de knechs fan de 'schommel' ao in 't slob te Colijnsplaat. nie gezieë, dat 'n dronkig was. Toen hieng de 'schommel' toe (werd de schommel gesloten) Vroeher waere d'r vee mêêr jonkfolk dan noe'. 'Eêle rijen hosten ziengende: 'M'n slaepe vannacht in 't schuurtje, in 't schuurtje bie de heit.' Van d' êêne 'erreberhe ni d'n anderen. Dan dreunde de vloeren. Vee ouwe Kers- plaetenaers kwamme dan ni d'r eihe mart. Rond 1900 was dat d'n êênigs- ten uutgangk (enige uitje) in 'n jaer; a t'r hin koonehinnefêêst was. Bie hróötmoeder zatte d'r 24 broers en zusters van Kurtjeen, Kamperland, Wiskèrreke in de vóórkaemer t' eten en 28 kleine kinders in d' achterkae- mer, Dan kon opoe om 8 uure' 's mee t'r man deu de mart (over de markt). Ze kreeg dan 'n koeke van 't koeke- kraem van Robbe. Die was 'gehla- zuurd' en schóón verpakt mee papiere kantjes in de rondte. De mêêste kin ders kreehe 'n stikje speelhoed uut dat speelhoedkraem'n serviesje, 'n bladje, 'n 'oepel mee belletjes. Wae- fels waere dierder, mè wiere vee ver kocht en de waerzegsterdie wist so- vee van der klanten! 'Oe kwam ze d'r an! Twi koppeltjes ao 's fan meisje hewis- seld, toen wis se d'r hin wegt mee. 33

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 35