kingen die niet in WZD voorkomen, groeit nog steeds, doordat attente leden van onze Vereeniging ons met een deelgenoot maken, wanneer ze toevallig iets horen, of wanneer hen iets te binnen schiet, dat daarvoor in aanmerking komt. Zo liggen er b.v. hele lijstjes van mw. M.A. de Jong de Nijs (Lam), mw. H.M. de Man- Geldof (Hkg)N.G. Slager-den Engelsman (Ovm) en de heren L. Bom (Ier), C.v.d. Dries (Hkz) en W. Drooge (Ntg), waarover we de volgen de keer hopen te schrijven. Van de grote lijsten b.v. van mw. A. Wiebrens-Beekman (Bru), mw. P.E. Brock-de Pape (Sis) en mw. A. de Pree (Col) wordt nog heel wat extra onder de loupe genomen. Inmiddels is door samenwerking van onze Vereeniging met Omroep Zeeland een wekelijks programma onder de titel Goed Zeeuws tot stand gekomen, waar we niet alleen ons bekende woor den en uitdrukkingen te horen kregen, maar ook veel, dat we, nóch bij ons veertienjarig onderzoek, nóch in het WZD tegenkwamen. We hebben gemeend hiervan een proeve te moeten geven door de Vragenlijst voor juni 1991 met zulke zegswijzen te vullen, waar van het gebruik dan weer door de medewerking van onze leden kan wor den gecontroleerd. Een ander voor deel van de samenwerking met de om roep is de mogelijkheid voor onder zoekers op een bepaald soort vragen snel antwoord te krijgen. Wij ont vingen b.v. de uitdrukking: zo dwa(r)s as pok'out. Op 27 maart vroeg dhr. Francke in zijn uitzen ding wie wist wat pok'out is, en op de ochtend van de 29e lag al een loodzwaar stukje van dat hout op het secretariaat, benevens een boekje vademecum over houtsoorten, waarin we de benaming levensboom vinden naast het botanische guajacumGroei- gebied: Centraal Amerika. Kenmerken: 'Pokhout is zeer zwaar, zeer hard, zeer fijn en dicht van nerf met een zeer sterke kruisdraad of een warrige draad. Het voelt vettig aan, doordat het geheel verzadigd is met een vet tige harsachtige stof. Het is zeer moeilijk te verwerken, niet te spij keren of te schroeven' - en de uit drukking Die is zo dwa(r)s as pok 'out wordt meteen duidelijk. Een paar dagen later komt uit Sint- Laurens de benaming groen'art en we denken terug aan nog een ander genoemd kenmerk van pokhout: 'De groen-blauwachtig gestreepte kern wordt aan de lucht blootgesteld - zeer donker olijfgroen.' Blijkens de spontane telefonische reacties worden de gezamenlijke radioprogramma's over al in ons dialectgebied beluisterd. En daar ieder er in zijn eigen spreek taal 'z'n ei kwijt kan', komt niet al leen de overeenkomst, maar ook het verschil in woordgebruik tussen de dialecten in onze diverse regio's on derling, duidelijk tot uiting. Dat le vert dan vaak weer nieuwe aanvullin gen voor onze woordenschat. Van elk woord, elke uitdrukking moeten we te weten komen of het ook in an dere regio's wordt gebruikt, en of mogelijk de herkomst nog te achter halen valt. De ingevulde vragenlijs ten en eventueel aanvullende opmer kingen kunnen in veel gevallen vol doende uitsluitsel geven, maar soms kan het voor het onderzoek bijzonder belangrijk zijn, dat in iedere regio leden van onze Vereeniging wonen bij wie wij altijd om inlichtingen mogen aankloppen, die altijd klaar staan, ook om zo nodig bij oudere streekgenoten te informeren. Ken nelijk beleven getrouwe helpers ook veel plezier aan de radio-uitzendin gen en vinden er nieuwe inspiratie. Terwijl we dit schrijven, komen juist weer drie mooie reeksen uitdrukkin gen binnen op het secretariaat, van de heren M.J. Geuze (Ha), Ed Steijns (Klz) en O. de Wilde (Cg)! Limerick Deze keer weer één van de plaatsna- menreeks van dhr. J. Walrave (Gpol), die ook nog een uitdrukking brengt die we niet in het WZD tegenkomen. De plaats van handeling is nu het gehucht Gawege bij Krabbendijke 37

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 39