INHOUD De AWN? Nooit van gehoord, Wat is dat? pag. 3 Tentoonstelling bodemvondsten in de bibliotheek in Middelburg pag. 8 Officiële vroomheid en rauwe werkelijkheid pag. 12 Een zeldzame Zeeuwse atlas pag. 16 Een soldatenbrief uit de Napoleontische tijd pag. 18 Rien(g)krieën pag. 20 Over boeken pag'. 23 Tentoonstellingen pag. 31 De Kersplaesse mart pag. 32 Mededelingen van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek pag. 34 Beantwoording vragenlijst december 1990 pag. 47 WOORD VOORAF Ten gevolge van een misverstand tus sen de redactie van Nehalennia en twee samenstellers van de kopij van de Dialectvereniging, bestonden de in het Lentenummer 1991 opgenomen dialectbijdragen voornamelijk uit ko pij die in portefeuille was gebleven van eerdere nummers. De verhouding tussen het aantal pagina's historie en archeologie en dialect was, zoals het vorige 'woord vooraf' meldde, daardoor enigszins scheef en uiteraard niet zoals enkele lezers meenden te begrijpen de relatie tussen Werkgroep en Vereeniging. Met ingang van deze aflevering bevat Nehalennia een aparte boekenrubriek. Voorheen werd de nieuwe literatuur voornamelijk onder de 'Mededelingen' van de Werkgroep besproken; daar er ook veel boeken op dialectgebied worden gerecenseerd is besloten een aparte rubriek aan binnengekomen boeken te wijden. Boekbesprekingen van aanzienlijke lengte, zoals in dit nummer de bijdrage van dr. Pel, wor den als afzonderlijk artikel gepresen teerd. De 6e Historische Studiedag van de Werkgroep Historie en Archeologie, gehouden op 27 april jongstleden in de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg, was een groot succes. De dag werd door niet minder dan circa 115 deelnemers uit het hele land bezocht. Afgezien van de lezingen bleek ook de film over Nisse velen bijzonder aan te spreken. Hoogtepunt van de dag was de aanbieding van het boek Dorpen in Zeeland aan de acteur Sacco van der Made. In een met humor door spekt praatje in dialect bleek deze zijn jeugdjaren als dokterszoon in 's-Heer Arendskerke nog niet verge ten te zijn. De jaarlijkse excursie van de Werk groep gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op zaterdag 28 september 1991. De tocht voert ditmaal naar het voorma lige eiland Walcheren. Hoewel alle afspraken nog niet vast liggen den ken wij aan een bezoek aan Ramme- kens, Middelburg (bezoek pand 's-Hertogenbosch en excursie Oost- 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 3