Di waz's 'n vrouwe in Haeweehe Die a t'r d'n oest oa'ekreehe Ze docht, weet je wat a 'k doee 'k Neeme 'aerlemsen olie divoe Mè of 't dan 'èllept, dat za 't'r an weehe De onderstreepte zegswijze betekent in die streek: dat zal er van afhan gen. Op Walcheren hoorden we: da za 't 'r an lèhhe! En in uw dialect? Vragen van elders Die kunnen vrijwel altijd afdoende beantwoord worden, al of niet met hulp van één of meer leden van de Vereeniging. Zo bracht dr. F. de Tollenaere deze keer het woord ankeren ter discussie (WZD blz. 36). Hij vroeg of dit ook gebruikt werd in Zeeuws-Vlaanderen. Voor alle ze kerheid deden we daar meteen nog eens extra navraag: nee voor het Oosten en nee voor het Westen. Volgens WZD betekent löópe ankere: op iemand lopen te wachten, en zou het alleen op Zuid-Beveland bekend zijn èn op Noord-Beveland. Van dat laatste konden we ook nu geen beves tiging krijgen. Evenmin kende iemand in 's Heer- Arendskerke de betekenis treuzelen, die in WZD genoemd wordt voor die plaats. Dus konden we niet voldoen aan het verzoek van dr. De Tolle naere een zinnetje te geven, waarin dat wordt geillustreerd. We leggen het daarom ook nog eens aan onze lezers voor, en vragen eveneens: waar zou het woord ankere(n) op NB gebruikt worden, zoals WZD meldt? Wij ontvingen Wij ontvingen in het laatste kwartaal van 1990 o.a. enige overpeinzingen van dhr. D. Roozemond (Svn), die we, stuk voor stuk, zouden willen voorleggen aan hen, die er van uit gaan dat 'plat praten' gelijk staat met laag-bij-de-gronds geklets en ordinaire 'lol'Hier weer een mooi voorbeeld hoe in alle eenvoud, in ei gen dialect, gevoelens en gevoelsre- acties die voor ieder herkenbaar zijn kunnen worden weergegeven. 't Groenewoud is verkocht. Vlie weeke vriedag ei (schoon)vaoder dan 't Groenewoud an Piet Faose ver kocht. In das êêwat gewist vozz'n. Ie eit 'r achtunvêêrtug jaer geweund Je kan grust glööve, dat 'r wat in z'n om is gegae. Ie zat dan zoomè stille in z'n stoel te staer'n, in 't bejaerde'uus. In 'k mö êêrluk bekèn- ne, dakk'r ok van angedae was, om van m'n kinders mè te zwieg'n. D'r was 't'r êên bie mee z'n vrouwe, die waere d'r ontdaen van. Ie eit'r wat gekomme as kind in laeter toen att'n 'n meisje ao, kwamm'n d'r nagenogt elke zaeturdagaevund 'n poosje. In dan kon 't gezellug bie die ouwe maansen weeze. Mè das noe aomae (j roene-taoucJ XxxZc/%yWe.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 40