land, prof. dr. T. Taeldeman over de situatie van de dialecten in België. De humoristische noot kwam van Jan Mulder, oud-voetballer, over voet ballen en dialect. 's Middags waren er diverse work shops ingericht over o.a. Etymolo gie, School en Dialect, Dialect en Cultuur en het maken van een Dialect woordenboek. Daarnaast hadden ver enigingen, heemkundige kringen, uit gevers e.d. gelegenheid zich te pro fileren door middel van een infomarkt. Onze Vereeniging was natuurlijk aan wezig met een hoeveelheid materiaal waarvoor, ook bij de pers, veel be langstelling bestond. Tussen alles door was er een café-chantant waar zangers en dichters uit alle dialect streken zich presenteerden. Namens Zeeland zong mw. E. Vos-Simons in klederdracht, die hiermee zeer veel succes had. Tenslotte is er ook nog een boek ge- plubiceerd, nl. Kroesels op de boz- zem. Hierin zijn de lezingen van die dag opgenomen plus de belangrijkste adressen en bronnen voor geïnteres seerden. (Te verkrijgen via de Stichting Ned. Dialecten, Erasmus- plein 1, 6525 HT Nijmegen.) Overigens: hulde aan de organisato ren en hopelijk tot volgend jaar! Afscheid van de heer M. Meesen Op 26 april werd in het 'Durps'uus' te Kortgene tijdens een geanimeerde bijeenkomst het feit gevierd dat ons bestuurslid dhr. Meesen in de VUT is gegaan; een delegatie van ons be stuur was hierbij aanwezig. Ruim 40 jaar was dhr. Meesen gemeen teambtenaar, waarvan 14 als gemeente secretaris. Hij was werkzaam eerst in Cadzand en Oostburg en daarna in Kortgene. Hoewel een geboren Zeeuws-Vlaming heeft hij indertijd toch de 'over steek' van de Westerschelde aange durfd en het is hem en de inwoners van Kortgene zeker niet slecht be komen! Ook buiten Noord-Beveland zette hij zich vooral op maatschap pelijk terrein in, zoals voor het Kruiswerk en de Dialectvereniging. Diverse sprekers, zoals de nestor van de gemeenteraad, de voorzitter van de vereniging van secretaris sen in Zeeland en de vertegenwoordi ger van het Kruiswerk, noemden en roemden zijn grote kennis van zaken. Verder is hij zeer goed op de hoog te van de geschiedenis van Zeeland en alles wat hiermee in verband staat. Alvorens deze sprekers aan het woord kwamen had de burgemeester al een schets gegeven van zijn functioneren binnen de gemeente: mevrouw Meesen werd hierbij ook betrokken; tenslotte staat achter bijna iedere succesvolle man een vrouw. Het thuisfront is van het grootste belang voor het werken van iedereen! De oudste dochter van de familie Meesen (9 minuten ouder dan haar zuster) hield een sprankelend betoog waarin behalve zijn verdiensten als vader ook de diverse slechte eigen schappen belicht werden. Zijn grenze loze nieuwsgierigheid b.v. was knap lastig bij het organiseren van de 'geheime' feestelijkheden ter gele genheid van deze dag. Een lied waar in e.e.a. nog eens fijntjes uit de doeken werd gedaan en waarmee ieder een meezong verhoogde de toch al opgewekte stemming. Na afloop stond er al een lange rij mensen die dhr. Meesen nog eens persoonlijk wilden bedanken voor zijn inzet. Na zijn humoristisch dankwoord had dhr. Meesen ook voor ieder nog een persoonlijk bedankje waarbij hij vaak herinnerde aan gezamenlijk doorge maakte ervaringen. Mocht hij gedacht hebben dat met deze geslaagde dag vol lovende woor den en vele stoffelijke blijken van waardering zijn gemeentelijke loop baan werd afgesloten dan had hij zich danig vergist: op 29 april 's morgens om 11 uur in het gemeentehuis te Kortgene werd hem te midden van familie, vrienden en kennissen meege deeld dat hij was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau! Ook hier werd nog eens zijn grote 41

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 43