Maarten Aalbregtse, streekkenner van westelijk Zeeuws-Vlaanderen bij uit stek, schrijft in zijn boek Kezanse Kost op bladzij 138 dat kleinkinderen reeds op Oudejaarsdag naar hun groot ouders gingen en daar bleven over nachten. Ze zongen dan op Nieuwjaars morgen 'n Luusje in 'n vlootje, zaot'n op een straotje; ze riep'n paor om paor mèrg'n is 't nieuwe jaor. Aalbregtse schrijft verder over het werkvolk, dat zijn 'wèns'n dee in de Nieuwjaorsmaond'Zij die kwamen om iets te 'kriehen' zeiden: "k Wéns je vee zeeg'n in 't nieuwe jaor, in vee hezonde daoh'n binn'n 't jaor, dajje lank mag leev'n in zao- lig mag sterven in 't keunikriek in den 'emel mag èrv'n.' Dan volgt een ondeugend stukje van de dorpsjeugd, die luidruchtig rammel de met de 'rienge' (ring van de deur) of met de 'deurklienke'want er was toen geen bel en een deurklopper was een zeldzaamheid in het Land van Cad- zand. Wanneer dan de 'vrouwe' voor de jeugd niet al te scheutig voor de dag kwam, dan kreeg zij als wens: "k Wéns je di. 'k Wéns je da. 'k Wéns j'n hrööte bobbel op je hat in êên op je buuk, dajje voorover stuukt.' R. W. In het Land van Hulst was men nogal beperkt in de nieuwjaarswensen. Al gemeen gebruikelijk was het natuur lijk om 'zalig (zaolug) nievejaor' te wensen in plaats van gelukkig. Ed Steijns en George Sponselee kwamen wat de echt karakteristieke wensen betreft niet verder dan: "n Zaolug nievejaor, 'n hoeje gezond- 'eid an al wa wenseluk is.' 'Vansgelijken'was meestal het geijkte antwoord. Een kinderrijmpje was: Nievejaorken zoete, 't verken vier voete vier voeten en êênen stjèrt is da gêênen nievejaor wjèrd? Met die nievejaor werd dan (bij voor keur) geld bedoeld, maar het mochten ook mindere gaven zijn als 'n koeks- ken, n'n kokien of n'n appel of 'n pjèr maor da was dan vaneigen, deur d'n band genomen, n'n braoker en die wao- ren zóó 'ard as ne kai! G.S. Auteur 'Een Zeeuw bluuft een Zeeuw' In Nehalennia 81 drukten we het ge dicht 'Een Zeeuw bluuft een Zeeuw' van een onbekende auteur af. Die auteur is inmiddels bekend. Mevr. Blaas (Tin) attendeerde ons er op dat het gedicht geschreven werd door mevr. L.N. Huis- man-Griep (Zeeuwse vertelseltjes, 2e dr. 1965). J.A.O.-L. Ierseke of Yerseke N.a.v. de spelling van Yerseke als Ierseke in het Woordenboek der Zeeuw- se Dialecten deelt dhr. Joh. de Dreu (Nss) ons mee: 'In 1938 heeft er een pennenstrijd ge woed tussen het ministerie enerzijds en B&W van Yerseke anderzijds over de juiste schrijfwijze van deze plaats naam. Na veel geschrijf is de volgende schrijfwijze vastgesteld: "YERSEKE".' Om iedereen daarvan te doordringen is door de gemeente Yerseke, aldus dhr. De Dreu, op alle poststukken een sticker geplakt met de tekst: 'Gebruikt U voortaan s.v.p. overal uitsluitend den officieelen naam YERSEKE.' J.J.B.K.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 48