DE AWN? NOOIT VAN GEHOORD, WAT IS DAT? door Leida Goldschmitz* Dit horen we nogal eens wanneer wij het over onze vereniging hebben in gezelschap van vrienden en familie. De AWN, en de afdeling Zeeland daar van, is een vrij onbekend fenomeen zowel in den lande als in de provin cie, al bestaat de vereniging dit jaar 40 jaar en heeft zij in het verleden talloze malen de landelijke dagbladen en de media gehaald. Daarom vind ik het bijzonder plezie rig om via dit artikel wat meer be kendheid te geven aan onze hobby. Alvorens in te gaan op de 'wapenfei ten' van de afdeling Zeeland van de AWN kan ik niet heen om een tamelijk uitvoerige uiteenzetting over de doel stellingen en de activiteiten van de AWN, zonder daarbij volledig te wil len zijn. De Archeologische Werkge meenschap voor Nederland, de AWN, is een landelijke vereniging van men sen die de archeologie weliswaar niet als beroep uitoefenen, maar er een zinvolle vrijetijdsbesteding van trachten te maken: een vereniging van amateurarcheologen dus. Haar leden geven in een voortdurend samen spel met de beroepsarcheologen op een dikwijls verrassend hoog niveau vorm aan hun liefhebberij De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en beoefenen van de arche ologie van Nederland en haar hulpwe tenschappen. Dat klinkt als een lof felijk streven, maar wat houdt dat nu in? U moet mij nu de hieronder De AWN in aktie: Haamstede 1990. 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 5