met een pelgrimsteken uit het ca 60 kilometer westelijk van Santiago de Compostela gelegen bedevaartsoord nabij Kaap Finisterre in het uiterste noordwesten van Spanje. Dit exem plaar is het enige tot nu toe bekende insigne. De bedevaartplaats was al bekend van opgelegde bedevaarten uit onder meer Middelburg, Antwer pen en Brussel. Ook Sint Logher uit Autun, Frankrijk is een nieuwe hei lige aan het Zeeuwse firmament. In de archeologische kroniek zal op het resultaat van de inventarisatie over de periode 1 maart 1989 - 1 maart 1991 nader worden ingegaan. Op de ROB in Amersfoort werden ge conserveerd: een katrol, een helft van een klotendolk en een klein hou ten doosje, (kroniek) Scherpenisse Westkerke Naar aanleiding van een verzoek van de gemeentearchivaris van Tholen J.P.B. Zuurdeeg, om te bezien of een restauratie of consolidatie van de enige Thoolse vliedberg bij West kerke wenselijk is, werd de berg in de laatste maanden van het jaar ver kend. Daarbij werd het profiel van de 3 meter hoge steilkant gete kend (3-6 m N.A.P.). Tevens werd een boring gezet tot in de onge stoorde ondergrond en in de top van de berg. Ook het omliggende terrein werd door middel van een viertal raaien verkend. Het betreft een drie - periode - 'berg'. De oudste fase bestaat uit een terpje dat ter plaat se van de boring reikt van 0.20-1.00 m N.A.P. De volgende fase en de eerste fase van de eigenlijke kasteel- berg zijn opgebouwd uit zavel afge wisseld met humeuze afvallagen en reiken op het hoogste punt tot 5.00 m N.A.P. Naast kleine botsplinters, een fragment van een maalsteen van tefriet en een slak werden wandfrag- mentjes van Pingsdorf-, Andenne-, vroeg ongeglazuurd rood en kogel- potaardewerk verzameld. Voorts werd uit een houtskoolrijke laag op 4.50 m vlak boven een zich in situ bevin dende stookplaats van oranje-rood verbrande klei een houtskoolmonster verzameld. De tweede fase in de op hoging tot aan de huidige top bestond uit 3 meter betrekkelijk schone zavel en een schone kleilaag. Vlak boven de grens tussen le en 2e fase van de kasteelberg werden 4 wandfragmenten spaarzaam geglazuurd rood aardewerk aangetroffen. In het terrein om de berg zijn zowel de gracht om terp/ kasteelberg zelf als de gracht om het voorterrein nog aanwezig. Bak steenpuin werd zowel in de top van de berg als in de gracht uitsluitend aan de oostkant aangetroffen, (kro niek) Tholen Reimerswaal De gesignaleerde toename van illegaal graafwerk op Nieuwlande valt ook vast te stellen in de verdronken stad Reimerswaal. Dit wordt vooral veroor zaakt doordat de toegenkelijkheid door de aanleg van de Oesterdam sterk verbeterd is. Ook hier is de hoop gevestigd op het betredingsverbod dat bij het van kracht worden van het Staatsnatuurmonument in werking treedt. Op 19 juni schonk R.S. van Hekelen uit Tholen het depot een partij rood aardewerk bestaande uit grapen, wa terkannen en melkteilen. Het materi aal was dit jaar te Reimerswaal opge graven. Een zich in het bezit van C.I. Jasperse bevindende helft van een leistenen mal werd gedocumen teerd. Van het voorwerp dat er in kon worden gegoten was het niet mo gelijk de oorspronkelijke functie te bepalen. Valkenisse In enkele jaren tijd zullen alle Zeeuwse vliedbergen aan een nauw keurige waterpassing worden onder worpen. Dit jaar namen de veldtech- nici De Jong en Arler drie bergen in de gemeente Valkenisse (Krommen- hoeke, Koudekerke-Bergweg en Bigge- kerke-Schuitvlotstraat) onderhanden De metingen worden gezet in een grid van 2 meter. Ook de omgeving wordt ingemeten zodat het eventueel nog 8

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 10