afb. 5. Geretoucheerde kling met kerf Schrabbers werden vooral gebruikt om huiden te prepareren, maar ook voor het schaven van hout en bot. Grondstofvoorziening In de meeste gevallen bestaat de grondstof waarvan de artefacten zijn vervaardigd uit vuursteen in diverse grijze tinten, waarvan de herkomst niet altijd even gemakkelijk te ach terhalen is. Tussen de oppervlakte vondsten van St.-Kruis bevinden zich echter ook enkele stuks die gemaakt zijn van WommersomkwartsietDeze donkergrijze gesteentesoort, die bij het Belgische plaatsje Wommersom in open groeves werd gewonnen, heeft dezelfde splijteigenschappen als vuur steen en werd vooral in het Mesolithi- cum gebruikt als grondstof voor het vervaardigen van klingen. Dat het Wommersomkwartsiet, ondanks het ge- percentage ervan in het geheel van de vondsten, toch ver van zijn bron voorkomt wijst erop dat men betrek kelijk grote afstanden aflegde om aan de gewenste grondstoffen te komen. Een andere mogelijkheid is dat er handelscontacten hebben bestaan tussen de Mesolithische ge meenschappen in de regio. Noot 1 Zie R.M. van Heeringen, 'Archeologisch nieuws 1990' (onder Hulst Nieuw-Namen) el ders in deze aflevering van Nehalennia, en id., 'Steentijdvondsten op de Kauter in "Nieuw-Namen'Grondboor en Hamer 40 (1986) nr. 3/4, 72-75. Naschrift van de redactie In het artikel van Hans Jongepier over 'Steentijdvondsten in Zeeuws-Vlaanderen' dat een inleidend karakter heeft, wordt wel licht de indruk gewekt dat er in Zeeuws- Vlaanderen tot nu toe slechts drie vondst- complexen van vuursteenmateriaal uit de Steentijd bekend zijn, t.w. Nieuw-Namen, Aardenburg en St.-Kruis. Verschillende an dere vindplaatsen zijn zeker het vermelden waard. In alfabetische volgorde: Axel, stra- tigrafisch verzameld materiaal uit o.a. het Tjongerien (laat-Paleolithicumin Streekmu seum Het Land van Axel, Axel en in het Prov. Depot v. Bodemvondsten, Middelburg); Cad- zand, omgeving van het Zwin (Paleolithicum - Mesolithicum - Neolithicum, in Gemeentelijk Archeologisch Museum Aardenburg)Heikant (Mesolithicum, vondsten in particulier bezit, Antwerpen); Heille (Mesolithicum?); Terneu- zen (gepolijste bijl, Neolithicum; gipsafgietsel collectie K.Z.G.W., in vitrine Zeeuws Museum; het origineel bevindt zich in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden); diverse vondsten uit de Westerschelde. Overzichtsartikelen: Encyclopedie van Zee land, deel II, trefwoord Prehistorie, p. 521- 523, red. J.A.T.B. J.A. Trimpe Burger, 'Beknopt overzicht van het oudheidkundig bodemonderzoek in het Deltagebied' in: Ber. R.O.B., 10-11, 1960-1961, p. 195-208; o.a. p. 196, afb. 3, Mesolithische voorwerpen uit Aardenburg. Betreffende de steentijdvond sten te Axel: J.A. Trimpe Burger, 'Opgra vingen in de oude stad van Axel' (Steentijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen)', in: Ber. R.Q.B.17, 1967, p. 35-52, met talrijke fo to's en tekeningen. Over de vondsten van Cadzand publiceerde J.P. Veerman in Wester heem verscheidene artikelen, o.a. in Wester- hëöm XX, 1971, 2, p. 111-117, en p. 229- 236. Zie voorts Encyclopedie van Zeeland, deel III, Bibliografie, p. 581, trefwoord Geschie denis/prehistorie. 12

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 14