schiedenis' helemaal buiten beschou wing. Kennisname van gedateerde historische opvattingen is ook van waarde. Als we lezen hoe T. Speele- veldt omstreeks 1806 op de kruin van een vliedberg de vroegste geschiede nis van Walcheren overpeinst is dat misschien in 1991 niet meer belang rijk voor de vermeerdering van onze kennis van die vroegste geschiedenis, maar wel voor onze kennis van T. Speeleveldt en zijn tijd, van de stand en aard van Speeleveldts ken nis en van de retorische conventies waarvan hij zich bediende. Bovendien is er, last but not least, letterkun dig genoegen in het geding. Want er is natuurlijk ook een autogene waarde van het historiografisch produkt: de esthetische en affectieve 'boeiende werking' van een boek of artikel. De (secundaire) bron is hier geen middel meer maar doel, waarmee we zijn terechtgekomen bij het antiqua rische aspect van het bezig zijn met geschiedenismisschien niet zo nuttig of zelfs hinderlijk voor het functio neel accumuleren van kennis, maar iemand die dat laatste als uitsluiten de doelstelling van geschiedbeoefe ning beschouwt geeft wel erg ongenu anceerd blijk van een utiliteitsdenken dat zelf óók historisch is bepaald. Tot slot een substantiëler kwestie. De kwaliteit van de illustraties in de Gids voor historisch onderzoek in Zeeland is niet altijd even gewel dig. (De meest vrolijke staat trou wens op p. 203: een ansicht uit 1906 met daarop een afgrijselijk alpien landschapje en het bijschrift 'Groeten uit Souburg'). Houdt die magere kwaliteit verband met de wens dat niemand om financiële redenen van aankoop van de gids zal afzien? De gevolgde produktiewijze maakt het in elk geval mogelijk dat wie dat maar wil voor weinig geld in het bezit kan komen van een handleiding die, ondanks een wat rommelig karakter op de datum van haar verschijnen onmisbaar werd. A.C. Meijer, L.R. Priester en H. Uil (red.), Gids voor historisch onderzoek in Zeeland (Amsterdam: Schiphouwer en Brinkman, 1991; Kartons voor geschiedenis en letterkunde 1) 234 blzills., lit.opgn. ISBN 90-72872-06- 1/ISSN 0926-2873. Prijs 19,50. 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 17