OVER BOEKEN Johan J. de Koning, Weisaam gevoegd en welgebouwd. Het werk van archi- tect Arend Kotnuizen (.MiddeiDurg 1991, Zeeuwse Katernen nr. 6), ISBN 90-74038-01-8. Prijs: 17,50. Op de Dag van de Architectuur (1 juli j.l.) werd een boekje gepre senteerd over de Middelburgse archi tect Arend Rothuizen. De auteur van dit ruim 50 pagina's tellende werkje is de eveneens uit Middelburg afkom stige architect Johan de Koning. De titel: Welsaamgevoegd en welge- bouwd. Het werk van architect Arend Rothuizen. Een jonge architect over een oudere confrater, dit leverde - afgezien van de curieuze inleiding door Koos Bosma - een interessant boekje op. Arend Rothuizen (Goes 1906 - Middel burg 1990), zoon van een architect, is één van de bekendste Zeeuwse bouwmeesters van deze eeuw. Hij heeft zijn sporen duidelijk in het Zeeuwse landschap nagelaten. Zijn totale oeuvre omvat meer dan 1.200 werknummers uiteraard is in Welsaamgevoegd en welgebouwd slechts een beperkte keuze opgenomen. De Koning geeft na een korte biogra fische schetswaarin hij Rothuizen een 'doener' en geen filosoof noemt (p. 11), een periodisering van diens werk. Hij onderscheidt vier perioden: het vroegmoderne werk (1929-1938), het romantische werk (1938-1942), het moderne werk (1942-1958) en het functionalistische werk (1958-1969). De ontwerpen uit de eerste en de derde periode vind ik het sterkst. Er ontstaan dan - in Middelburg - gebouwen als de sociëteit 'De Verge noeging' aan de Markt (1930), een aantal herenhuizen aan de singels, het PZEM-kantoor aan de Poelendaele- singel (1937) en de wijk Griffioen I (rond 1950). De Griffioen-wijk met zijn midden standswoningen met lessenaarsdak in strokenbouw, rondom in het groen, was èn is een populaire woonwijk. Als oud-bewoner van één van de hui zen in die wijk weet ik dat de inde ling van de huizen, met uitzondering van de nogal kleine keuken, goed doordacht is. Het woongedeelte van de op het zuiden gebouwde woningen is nl. tuingericht aan de achterzijde gesitueerd. Een nadeel is de sombere tint van de baksteen. Rothuizen ge bruikte vaak donkere steensoorten (vgl. het PZEM-gebouw)Een lichte kleur oogt echter zoveel vriendelij ker, kijk maar naar zijn (later, bij een opknapbeurt!) wit geschilderde zeevaartschool aan de Vlissingse boulevard. Onder het kopje 'kritiek' geeft de auteur in een slothoofdstukje een plaatsbepaling van Rothuizen: 'Over de betekenis van het werk van Rot huizen valt nauwelijks te twijfelen. Hij was de eerste architect die Zee land de bouwkunst van de Modernen bracht en zijn bureau is tevens het grootste dat de provincie ooit kende. Door zijn bouwwerken raakte de Zeeuw se architectuur betrokken bij die in de rest van Nederland' (p. 47). Hoewel geen 'top-architect'in de inleiding wordt hij als een 'midden moter' betiteld, heeft architect Arend Rothuizen deze sympathieke mini-biografie zeker verdiend. Welsaamgevoegd en welgebouwd ver scheen als nr. 6 in de reeks 'Zeeuwse Katernen'. In deze aardige, mooi vormgegeven boekjes worden Zeeuwse kunsthistorische studies openbaar gemaakt. Eerder verschenen mono grafieën over de Middelburgse Teken academie, nieuwe bouwkunst, naoorlog se beeldende kunst, G.H.G. von Brucken Fock en oorlogstekeningen. P.W.S. Wim Helm (fotografie) en Kees Slager (tekst)de wijk: de molukse gemeen schap van Oost-Souburg (Goes: De Koperen Tuin, 1990), 96 biz., ills. ISBN 90-72138-14-7. Prijs 29,90. Wim Helm, verbonden aan het Zeeuws Documentatiecentrum, begon in febru- 16

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 18